Като публично дружество Централна кооперативна банка АД периодично и текущо разкрива информация. Издадените от ЦКБ АД проспекти за публично предлагане на ценни книжа, както и периодичните отчети за финансовото състояние на дружеството са на разположение на акционери и заинтересовани лица в ЦУ на ЦКБ АД и в Комисията за финансов надзор .

За изтегляне на Годишен финансов отчет за 2023 във формат "XHTML", моля натиснете ТУК

Годишни отчети

Пълните текстове на годишните отчети можете да изтеглите от посочените по-долу връзки

За контакти
Антон Филипов директор за връзки с инвеститорите в ЦКБ АД