Като публично дружество Централна кооперативна банка АД периодично и текущо разкрива информация. Издадените от ЦКБ АД проспекти за публично предлагане на ценни книжа, както и периодичните отчети за финансовото състояние на дружеството са на разположение на акционери и заинтересовани лица в ЦУ на ЦКБ АД и в Комисията за финансов надзор .

За изтегляне на Годишен финансов отчет за 2023 във формат "XHTML", моля натиснете ТУК

За изтегляне на Годишен консолидиран отчет за 2023 във формат "XHTML", моля натиснете ТУК

Годишни отчети

Пълните текстове на годишните отчети можете да изтеглите от посочените по-долу връзки

За контакти
Антон Филипов директор за връзки с инвеститорите в ЦКБ АД