„Централна кооперативна банка” АД осигурява средства под формата на дългосрочни кредити с предварително определени размер и срок за финансиране на инвестиционни потребности.

Инвестиционните кредити са с предварително уговорени погасителни планове и могат да бъдат отпускани за следните цели:

  • закупуване на дълготрайни активи, включително придобиване и/или строеж на недвижими имоти;
  • закупуване на машини, съоръжения и оборудване и други;
  • финансиране на инвестиционни проекти;
  • рефинансиране на извършени инвестиции.

Изисква се осигуряване на собствено участие от минимум 20% от общия размер на разходите на инвестиционния проект без ДДС.

Срок на издължаване:

В зависимост от вида на инвестиционния проект, инвестиционните кредити, отпускани от Банката, се поделят на:

  • Средносрочни – със срок на погасяване до 5 години;
  • Дългосрочни – със срок на погасяване над 5 години до 10 години.

Всеки кредит се структурира в зависимост от целта и срока на изплащане на инвестицията и се погасява с индивидуално договорен погасителен план, съобразен с възможностите на бизнеса.

Лихвени проценти:

Лихвените проценти са плаващи и се определят в зависимост от риска на кредита, размера на кредита и вида на валутата.

Обезпечение:

За обезпечение по инвестиционни кредити се приемат активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановените ред и форма. Активите, които могат да се приемат за обезпечение, включват:

  • Парични средства;
  • Недвижими имоти;
  • Движимо имущество;
  • Поръчителства и други.