Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366

                       

Open Banking възниква в резултат на Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС)). Предоставя възможност на индивидуални и корпоративни клиенти за сигурно потвърждаване на съгласие изпратено от друго ДПУ за предоставяне на информация и салдо по сметка. Данните се споделят посредством Специални програмни интерфейси (APIs). Основната цел на PSD2 е да стимулира конкуренцията и иновациите в областта на платежните услуги. Достъпът на трети страни до потребителска информация, предоставяна чрез портала, става само след специално съгласие на клиента за това.

Стартирането на портала е както в изпълнение на законовите изисквания, така и в контекста на стратегията на банката за дигитализация, която цели насърчаване и въвеждане на иновации за потребителите, като същевременно приоритет остава високата степен на сигурност на предоставяните услуги.

PSD2 е достъпна само за клиенти, използващи дигиталните  канали на Банката CCB Online, CCB Mobile и CCB Lite. Преводи по PSD 2 се извършват до лимита на съответната услугата, чрез която клиента потвърждава превода.

Портал за разработчици: PSD2 CCBANK, който е достъпен от 14.03.2019 г. Директивата за платежните услуги (PSD 2 или Payment Service Directive) влиза в сила от 14.09.2019 г.

 

Порталът осигурява тестова среда за разработки, необходимата документация и съпорт.

E-mail: psd2[AT]ccbank.bg

Статистика

По-долу можете да прочетете статистика, която описва резултатите и наличието на различни интерфейси, достъпни за нашите клиенти. Моля, имайте предвид следните съкращения, когато разглеждате различните статистически отчети:

  • AIS – услуги по предоставяне на информация за сметките
  • AISP – доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка
  • CBPII – издател на платежен инструмент, свързан с карта
  • PIS – услуга по иницииране на плащане
  • PISP – доставчик на услуги по иницииране на плащане

Тази статистика се актуализира на тримесечна база съгласно член 32 (4) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията.

Period: last 3 mounths eBanking mBanking PSD2 interface

Downtime

AIS
PIS

0.00m
0.00m

0.00m
n/a

19h 20m
19h 20m

Uptime

AIS
PIS

151 days 00h 00m
151 days 00h 00m

151 days 00h 00m
n/a

151 days 4h 40m
151 days 4h 40m

Downtime. %

AIS
PIS

0.07
0.07

0.07
n/a

0.86
0.86

Uptime, %

AIS

PIS
 

99.93
99.93

99.93
n/a

99.93
99.93

Daily average time

AIS
PIS

548ms
461ms

713ms
n/a

-
-

Daily error response rate 

AIS
PIS

0.13%
0.13%

0.36%
n/a

-
-