„Централна кооперативна банка” АД осигурява кредитиране за осъществяване на проекти по европейски програми, които се финансират чрез отпускане на безвъзмездна финансова помощ по различни европейски програми.

Изисква се осигуряване на собствено участие от минимум 20% от общия размер на разходите на проекта без ДДС.

Финансирането от Банката може да бъде под формата на целеви кредит и/или банкови гаранции.

При получаване на безвъзмездната финансова помощ по програмата кредитополучателя извършва частично погасява на отпуснатия кредит с нея.

Срок на издължаване:

В зависимост от вида, целта и възвръщаемостта на проекта, но не повече от 10 години.

Лихвени проценти:

Лихвените проценти са плаващи и се определят в зависимост от риска на кредита, размера на кредита и вида на валутата.

Обезпечение:

Изисква се предоставяне на обекта/предмета на финансиране като обезпечение по отпуснатия кредит, като може да се поиска и допълнително обезпечение под формата на други активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановените ред и форма, които включват:

  • Недвижими имоти;
  • Движимо имущество;
  • Поръчителства;
  • Парични средства;
  • Вземания от трети лица и други.