Влезте в света на инвестициите с една от водещите финансови институции в областта на инвестиционното посредничество Централна Кооперативна Банка АД.

Още от самото начало се стремим да задоволим потребностите на частни и институционални инвеститори, предлагайки постоянно развиващи се услуги. Наша ежедневна мисия е да предлагаме високо качество и професионализъм, които да позволят на нашите клиенти да се възползват максимално от възможностите на финансовите пазари.

Задължителни условия за нас са бърз достъп до пазарите и сигурност, че парите ви са винаги защитени при пълно спазване на регулацията на Комисия за финансов надзор. Така вие правите крачка към успешните инвестиции и постигане на финансова независимост с доверен бизнес партньор.

Започнете да търгувате с Централна Кооперативна Банка:

Търговия с финансови инструменти

Централна кооперативна банка АД има богат опит в търговията с български държавни ценни книжа в лева и валута, както и в търговията на международните капиталови пазари.

На своите клиенти - граждани и фирми - Банката предлага сделки със следните инструменти с фиксиран доход:

 • Ценни книжа по вътрешния дълг на България /ДЦК/;
 • Глобални облигации по външния дълг на България;
 • Държавни облигации на страните от Еврозоната, Централна Европа, САЩ и Латинска Америка.

Като първичен дилър на държавни ценни книжа Централна кооперативна банка АД дава възможност на своите клиенти да участват директно в аукциони при емитирането на емисии български държавни ценни книжа.

Централна кооперативна банка АД е лицензиран инвестиционен посредник и член на Българска фондова борса – София АД и Централен депозитар АД. С посредничеството на Банката, нашите клиенти имат възможност да купуват и продават:

 • корпоративни ценни книжа - акции и облигации на български предприятия и банки
 • български депозитарни разписки на водещи европейски дружества, листвани на Българска фондова борса АД
 • всички видове компенсаторни инструменти
 • други

Централна кооперативна банка АД извършва попечителски услуги като съхраняване на ценни книжа на името на клиентите си, както и представителство на притежатели на ценни книжа пред емитенти.

Централна кооперативна банка АД предлага на своите клиенти да бъде техен посредник при търговия с финансови инструменти на европейските фондови борси, като приема поръчки и сключва сделки от тяхно име и за тяхна сметка.

По отношение на данъчното облагане - българското законодателство е изключително прогресивно и не облага с данъци сделките с финансови инструменти.

Репо сделки


РЕПО сделката е бърз и ефективен достъп до свободен паричен ресурс, при конкурентни за пазара условия. РЕПО сделката  представлява операция, при която даден инструмент се продава, успоредно с безусловен и неотменяем ангажимент за обратно изкупуване по предварително определена цена на определена бъдеща дата. Цената, по която се сключва сделката се изчислява като се приложи т.нар. haircut (отбив) върху текущата пазарна цена. Посредством тази услуга можете ефективно да използвате т.нар. лостов ефект при управлението на своите портфейли, в зависимост от вашите предпочитания и склонност към риск. Репо селките са често срещан инструмент за краткосрочно финансиране.

Централна кооперативна банка АД предлага на своитв клиенти атрактивни условия за сключване на репо сделки. Банката приема като обект на репо следните видове ценни книжа:

 • български държавни ценни книжа, емитирани от Министерство на финансите по вътрешния дълг на Република България;
 • акции, които са включени в основните индекси SOFIX, BGBX40 и други, и се търгуват на Българска Фондова Борса – София АД и
 • дялове от колективни инвестиционни схеми.

Съгласно вътрешните правила на Банката репо сделките се сключват с отбив от пазарната цена на съответната ценна книга, като отбивът се определя в зависимост от ценната книга, обект на репо сделката, пазарната ситуация и по преценка на Банката. Минималните стойности на отбива са както следва:

 • за държавни ценни книжа, емитирани от Министерство на финансите по вътрешния дълг на Република България, отбивът е минимум 5%;
 • за акции, които са включени в основните индекси SOFIX, BGBX40 и други, и се търгуват на Българска Фондова Борса – София АД, отбивът е мимнимум 30% и
 • за дялове от колективни инвестиционни схеми, отбивът е минимум 30%.

Централна кооперативна банка АД си запазва правото по нейна преценка, за конкретна сделка да определя по-големи минимални стойности на отбива.

Централна кооперативна банка АД може да определя индивидуални условия по репо сделките.

Репо сделките се сключват при конкурентен лихвен процент, определен според пазарните условия към момента на сключване на сделката.

Съгласно чл.60, ал.1 от Закона за кредитните институции, Централна кооперативна банка АД не може да приема ценни книжа за обект на репо сделка, издадени от нея или от свързани с нея лица.

Централна кооперативна банка АД предлага на своите клиенти всички видове валутни сделки (касови и по сметка), съобразен с междубанковия пазар в страната и международните валутни пазари, в следните валути без комисиона и по пазарен курс:

 •  основни валути – евро (EUR), щатски долар (USD), британска лира (GBP), швейцарски франк (CHF), японска йена (JPY), канадски долар (CAD)
 • скандинавски валути – датска крона (DKK), норвежка крона (NOK), шведска крона (SEK)
 • валути от Централна и Източна Европа – чешка крона (CZK), полска злота (PLN), румънска лея (RON), македонски динар (MKD)(само по сметка)
 • руска рубла (RUB) и турска лира (TRY)

Централна кооперативна банка АД, като един от водещите участници на българския валутен пазар предоставя на своите клиенти възможността да сключват всички видове валутни сделки, както по сметка, така и на каса в брой. Банката предлага на клиентите си възможността да сключват следните валутни сделки:

 • спот сделки,
 • сделки с бъдещ вальор
 • валутен суап

За суми над 10 000 лева или равностойността им в друга валута, нашите клиенти могат получат преференциален курс, различен от официално обявеният в курсовия бюлетин на Банката

Сделки до BGN 10 000 се сключват на официално обявеният курсов бюлетин на банката.

ВНИМАНИЕ! Всички валутни сделки на Централна кооперативна банка АД и нейните клиенти, с вальор различен от спот, подлежат на задължително докладване и отчитане на всички параметри по тях до изтичане на срока на сделката, нейното прекратяване или настъпване на падеж пред Регистър на транзакции (TR). Изискването е въведено с приетия на 04 юли 2012 от Европейския парламент и Съвет Регламент 648/2012, относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR).

Съгласно новите европейски регулации в областта на финансовите пазари (Директива 2014/65/ЕС и Регламент N 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и делегираните регламенти по прилагането им), при подаване за изпълнение на нареждане за сделка с финансови инструменти за сметка на клиент инвестиционните посредници трябва да идентифицират пред операторите на местата за търговия клиента, от чието име се инициира нареждането, посредством индивидуални идентификационни кодове. За целите на идентификацията, на клиентите - юридически лица, се изисква те да притежават издаден идентификационен код на правния субект по ISO 17442, т.нар. LEI Code. Придобиването на LЕI Code е ангажимент на клиента и разходите, свързани с неговото издаване, са изцяло за негова сметка. 

Във връзка с това, Ви уведомяваме, че всяко юридическо лице, което ползва услугите на Централна кооперативна банка АД като инвестиционен посредник, следва да предостави информация на Банката за издадения му LЕI Code в клон на Банката, където се обслужват сметките му или на следния електронен адрес: trader@ccbank.bg . В случай че тази информация не бъде предоставена своевременно банката има право да откаже приемането и изпълнението на нареждания за сделки с финансови инструменти.

От 01.11.2007 г. в Европейския съюз влезе в сила Директива за пазарите на финансови инструменти /MiFID/, чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността. Приемането на Директивата е продиктувано от повишената активност от страна на все по-широк кръг инвеститори на финансовите пазари и от предлагането на тези пазари на все по-сложни и разнородни финансови инструменти и услуги. Това налага създаването на нова регулаторна рамка, която да обхване широкият кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите, както и да осигури необходимото ниво на хармонизация, гарантиращо висока степен на защита за инвеститорите и възможност за инвестиционните посредници да предоставят инвестиционни услуги в цялата Европейска общност, разглеждана като единен пазар.

България, в качеството си на държава-членка на съюза, въвежда изискванията на Директива за пазарите на финансови инструменти /MiFID/ в местната нормативна уредба, чрез приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на ценните книжа и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в ценни книжа не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин.

Контакти

За повече информация относно инвестиционно посредничество чрез Централна кооперативна банка се свържете с нас на тел. 02/9234777 или ни пишете на е-мейл: trader@ccbank.bg

Политика за Ангажираност /чл.75а от Закона за пазарите на финансови инструменти/

Към настоящия момент "Централна Кооперативна Банка" АД фактически не предоставя услугата управление на портфейл, поради което, на основание чл.75а, ал.5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, не е приела политика за ангажираност.