• Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.
  • Като универсална търговска банка ЦКБ АД предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, които отговарят на конкурентните изисквания на динамично променящата се пазарна среда. Банката се стреми постоянно да разширява спектъра от финансово посредничество и работи усилено за създаване на нови и развитие на познатите продукти и услуги.
  • ЦКБ АД е индиректен член на СЕПА платежната система EBA STEP2 SCT и директен член на TARGET2.
  • Банката е индиректен член на International Swaps and Derivatives Association, Inc - ISDA.
  • Банката е пълноправен член на MasterCard Europe и Visa International и предлага както картите Maestro и MasterCard, така и пълната гама от карти на Visa.
  • ЦКБ АД има лицензия да извършва дейност като инвестиционен посредник на българския капиталов пазар, осъществявайки транзакции от свое име и за своя сметка, както и от името и за сметка на свои клиенти.
  • ЦКБ АД е първичен дилър на вътрешния пазар на държавни ценни книжа.
  • Чрез добре развитата клонова мрежа банката гарантира улеснен достъп до своята продуктова гама, като предлага адекватни и бързи решения за своите клиенти. Към настоящия момент банката разполага с общо 266 клона и офиси в страната и чужбина, които са обект на непрекъсната оптимизация с цел максимална ефективност.
  • ЦКБ АД поддържа добри отношения с голям брой банки кореспонденти, като развива бизнес контактите си с тях. Банката има 360 кореспондента и 22 ностро сметки, както и много линии за различни по обем документарни операции и търговско финансиране за внос на инвестиционни стоки с произход от ЕС. Посредством лимитите за работа на паричните и валутните пазари Банката поддържа широк спектър от предлагани продукти и консултантски услуги.
  • ЦКБ е агент на международната система за бързи парични преводи Western Union, чиито продукти се предлагат вече от 266 клона и офиси на ЦКБ АД в 147 населени места в страната.
  • Централна кооперативна банка АД е пълноправен член на Европейската асоциация на кооперативните банки и Международната асоциация на кооперативните банки.