Авторско право

Поместените в този сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на сайта и не увреждат законните интереси на Централна кооперативна банка АД. Във всички останали случаи за тяхното използване е необходимо предварителното писмено съгласие на Централна кооперативна банка АД.

Ограничения на отговорността

Този сайт цели да осигури облекчен достъп на клиентите на Централна кооперативна банка АД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на сайта следва да имате предвид, че предоставената информация:

  • е възможно да не бъде изчерпателна или актуална;
  • не представлява правен, инвестиционен или друг съвет или препоръка. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област;
  • съдържа препращания към други сайтове, които Централна кооперативна банка АД не контролира по никакъв начин и, съответно, не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Банката не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в сайта или в някой от сайтове, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и др.
Централна кооперативна банка АД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

Ограничения на достъпа

Поместените в сайта данни не са предназначени за ползване от лица, по отношение на които съответното приложимо право предвижда забрана за достъп и използване на подобен вид информация и отговорността на Централна кооперативна банка АД не може да бъде ангажирана в случай на неразрешен достъп и използване на сайта.

Защита на личните данни

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
"Централна кооперативна банка"АД /дружество, регистирано по ф.д. №5227/1991г. на Софийски градски съд и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87, представлявано от всеки двама от изпълнителните директори Георги Димитров Константинов, Сава Маринов Стойнов и Георги Косев Костов или от един от тях и прокуриста Тихомир Ангелов Атанасов/, ви уведомява, че: 

  1. Обработва лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни, с оглед осъществяване на дейността си, при изпълнение на съществуващите нормативни изисквания (Закон за кредитните институции, Валутен закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, Закон за платежните услуги и платежните системи, Закон за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравното осигуряване, Закон за облагане доходите на физическите лица, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, съответни подзаконови нормативни актове и др.). Обработването на данните се извършва чрез автоматични и неавтоматични средства.
  2. Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с "Централна кооперативна банка"АД, предоставянето на лични данни на "Централна кооперативна банка"АД е доброволно. С оглед това, че "Централна кооперативна банка"АД е задължена да изпълнява определени нормативни изисквания, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за предоставяне на услуги от страна на банката.
  3. Личните данни се обработват и ползват от "Централна кооперативна банка"АД с оглед законосъобразното осъществяване на дейността й при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и могат да бъдат предоставени на трети лица единствено и само съгласно Закона за защита на личните данни (чл. 36а и сл.) и сключения с лицето договор.
  4. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от "Централна кооперативна банка"АД, както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни (чл. 29 и сл.) ред на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87, "Централна кооперативна банка"АД - Централно управление, както и във всички клонове и офиси на банката.