Междубанкови валутни преводи

 • ЦКБ предлага бързо, сигурно и качествено извършване на парични трансфери в чуждестранна валута посредством S.W.I.F.T. Нареждане и получаване на междубанкови преводи във валута за страната и чужбина е възможно от всеки един офис на банката.
 • Добре развитата кореспондентска мрежа от първокласни чуждестранни банки, както и квалифицираният персонал на ЦКБ гарантират бързото, точно и максимално коректно трансфериране на средства до клиенти на други банки до всяка точка по света.
 • ЦКБ извършва преводи в 15 конвертируеми валути чрез кореспондентските си сметки в 22 банки в Европа, Северна Америка и Азия.
 • По желание на клиента, преводи могат да се извършват и в други валути.
 • Наред с рутинните преводи с 2-дневен вальор (spot), ЦКБ предлага на клиентите си възможности за бързи и експресни преводи - съответно с 1-дневен вальор (tom) и вальор - същия ден.
 • Междубанковите преводи чрез S.W.I.F.T. са една от най-надеждните и бързи форми на международни разплащания - както към Вашите търговски партньори, така и към Вашите приятели и близки.

Нареждане на валутен превод

Съгласно разпоредбите на Валутния закон, Наредба N:27 и Наредба N:28 на Българска Народна Банка, при презгранични преводи за суми до 30 000 лв. или равностойността в друга валута, клиентът представя само надлежно попълнен формуляр за валутен превод на латиница.

При презграничен превод или плащане към трета страна* за суми в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута:

 • попълнен формуляр на латиница;
 • документ, удостоверяващ основанието за плащане /съгл.Наредба №28 на БНБ/ - например проф.фактура, фактура, договор;
 • декларация за произход на средствата съгласно Закона за Мерките против Изпирането на ПАРИ /ЗМИП/.

При валутни преводи, извършени на територията на България не се изискват документи, удостоверяващи основанието за плащане. Клиентът следва да представи следните документи:

 • попълнен формуляр на латиница;
 • декларация за произход на средствата по ЗМИП – само ако преводът е над 30 000 лв.

* Документи, удостоверяващи основанието за плащане при валутни преводи се изискват само когато преводът се извършва към трета страна. Трета страна следва да се разбира като страна, която не е член на Европейския съюз /ЕС/ и не принадлежи към Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и в която извършва дейност доставчикът на платежни услуги на получателя на превода или плащането.

За извършване на превод са необходими следните данни за получателя:

 • IBAN или номер на сметка;
 • Име и адрес на получателя;
 • SWIFT/BIC код на банката на получателя, когато преводът е за банка в държава извън Европейското Икономическо пространство;
 • Име на банката на получателя.

Съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари, при извършване на превод на сума, надвишаваща равностойността на 30 000 лв, се попълва и декларация за произход на средства.

Според стандартите на SWIFT са дефинирани три възможности за разпределяне на банковите комисионни при преводи във валута, наредени от сметка в ЦКБ АД:

 • OUR - всички банкови комисионни са за сметка на наредителя. Това включва комисионните на банката на наредителя, на банката - посредник /кореспондент/ и на банката на бенефициента.
 • SHA - комисионните на банката на наредителя са за сметка на наредителя. Комисионните на банката - посредник /кореспондент/ и тези на банката на бенефициента са за сметка на бенефициента.
 • BEN - всички банкови комисионни са за сметка на бенефициента. В този случай банката на наредителя приспада своите комисиони от сумата на превода.
  Таксите и комисионните, които ЦКБ АД удържа при извършване на превод във валута са съгласно Тарифа на Банката.

Получаване на превод в чуждестранна валута

За получаване на сума в чуждестранна валута е необходимо да предоставите на изпращача следните данни:

 • Central Cooperative Bank PLC,Bulgaria;
 • SWIFT CODE: CECBBGSF;
 • Вашият IBAN номер;
 • Вашите имена и адрес.