CCB Online - Интернет банкиране на ЦКБ АД

С интернет банкирането CCB Online Вие бързо и сигурно може да оперирате със своите парични средства в реално време, без да посещавате офиса на Банката – нуждаете се от компютър, връзка с Интернет, както и Квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Чрез CCB Online Вие можете да:
 • извършвате левови и валутни плащания в страната и чужбина;
 • извършвате спешни междубанкови левови плащания чрез системата РИНГС;
 • инициирате искане за директен дебит;
 • извършвате покупко-продажба на валута;
 • извършвате едноредови и многоредови преводи към бюджет;
 • обработвате файлове за масови плащания и заплати;
 • договаряте валутни курсове при извършване на преводи и покупко-продажба на валута;
 • плащате битови сметки;
 • извършвате плащане с 10 цифрен код;
 • подавате онлайн заявки за теглене на пари в брой от регистрираните във Вашия профил сметки в обслужващия Ви офис на ЦКБ АД;
 • получавате справки и извлечения за всички сметки, открити в ЦКБ АД;
 • разполагате с информация за валутните курсове;
 • получавате справочна информация за състоянието на кредитни задължения по потребителски кредити и кредитни карти;
 • извършвате погасяване на задължения по потребителски кредити и кредитни карти;

Кой може да ползва CCB Online?

Юридически лица, притежаващи Квалифициран електронен подпис, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги с всички необходими реквизити, индивидуализиращи автора и титуляря на подписа /като ЕГН, ЕИК, и др./.

Допълнителна информация относно регистрацията за CCB Online можете да получите във всеки офис, на тел.:

02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

ВХОД В CCB ONLINE

ПРЕДИМСТВА

      Спестявате не само време, но и средства, защото преводите са с по-ниски такси, в сравнение с таксите, наредени от банков офис.

Независимо от това колко от Вашите сметки в ЦКБ желаете да управлявате през Интернет, Вие няма да заплащате никакви допълнителни такси.     

гаранция за сигурност

 •  ЦКБ използва 256-битови криптирани сесии при комуникацията между Вашия браузър и сървъра на системата Интернет банкиране – CCB Online, които са с най-високо ниво на сигурност.
 •  Идентификацията на потребителите в системата става с потребителско име, парола и Квалифициран електронен подпис.
 • icon Допълнителна защита с SMS авторизация при извършване на превод към нов контрагент.

Как да се регистрирате за CCB Online?

За да ползвате услугата CCB Online е необходимо:

 • да се регистрирате с Вашия Квалифициран електронен подпис, издаден с всички необходими реквизити, индивидуализиращи титуляря и автора /като ЕИК и др./.
 • да посетите еднократно обслужващия Ви офис на ЦКБ АД с валиден документ за самоличност и печат, ако ползвате такъв.

При подаване на заявката за регистрация следва да изберете меню "Първоначална регистрация фирма чрез електронен подпис - КЕП".

За да добавите нов потребител с разпоредителни права към Вашия фирмен профил е необходимо:

 • да подадете заявка за регистрация на новия потребител с фирмен или личен квалифициран електронен подпис от български издател на удостоверителни услуги.
 • да посетите еднократно най-близкия офис на Банката с валиден документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно в случай, че новият потребител е упълномощено лице.

При подаване на заявката за регистрация но новия фирмен потребител следва да изберете меню "Добавяне на служител на фирма чрез КЕП".


Подробна информация за регистрацията за услуга можете да намерите в Ръководство за работа CCB Online.

Допълнителна информация относно регистрацията за CCB Online можете да получите във всеки офис,

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

ТАРИФА
за наредени преводи в лева през CCB Online

Вид такса

BGN

Вътрешно банкови преводи между сметки на един и същ клиент Без такса
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти 0.50
Междубанкови преводи (БИСЕРА) 1.20
Незабавни преводи BLINK (до 30 000 лв. на превод) 1.20
Междубанкови преводи (БИСЕРА) - многоредови към бюджет 2.20
Междубанкови преводи (РИНГС) 10.00
Плащане на битови сметки
Без такса

 

ТАРИФА
за наредени преводи във валута през CCB Online

Вид такса

EUR

Вътрешно банкови преводи

между сметки на един и същ клиент Без такса
между сметки на различни клиенти 1.50 EUR

 Преводи в евро в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) 

Чрез платежна система за нетен сетълмент (СЕПА преводи) - за суми до 51'129.19 евро вкл. (равностойност на 100'000 лв.)

0.61 EUR

Чрез трансевропейската автоматизирана система за експресни преводи в реално време TARGET2

5.11 EUR

Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП

с вальор следващия работен ден

0.15%, мин. 15 EUR макс. 100 EUR

с вальор същия работен ден

0.15%, мин. 15 EUR макс. 100 EUR, плюс 25 EUR

Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП с разноски за наредителя (OUR) - събира се допълнително 

- за преводи в USD, независимо от сумата на превода 27 USD
- за суми до 12 500 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD) 28 EUR
- за суми от 12 500.01 EUR до 25 000 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD)  35 EUR
- за суми от 25 000.01 EUR до 50 000 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD) 45 EUR
- за суми над 50 000 EUR или равностойност в друга валута (без USD) 60 EUR

 

CCB Online

Допълнителна информация относно услугата CCB Online можете да получите във всеки офис, 

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.