CCB Online - Интернет банкиране на ЦКБ АД

С интернет банкирането CCB Online Вие бързо и сигурно може да оперирате със своите парични средства в реално време, без да посещавате офиса на Банката – нуждаете се от компютър, връзка с Интернет, както и Квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Чрез CCB Online Вие можете да:
 • извършвате левови и валутни плащания в страната и чужбина;
 • извършвате спешни междубанкови левови плащания чрез системата РИНГС;
 • инициирате искане за директен дебит;
 • извършвате покупко-продажба на валута;
 • извършвате едноредови и многоредови преводи към бюджет;
 • обработвате файлове за масови плащания и заплати;
 • договаряте валутни курсове при извършване на преводи и покупко-продажба на валута;
 • плащате битови сметки;
 • извършвате плащане с 10 цифрен код;
 • подавате онлайн заявки за теглене на пари в брой от регистрираните във Вашия профил сметки в обслужващия Ви офис на ЦКБ АД;
 • получавате справки и извлечения за всички сметки, открити в ЦКБ АД;
 • разполагате с информация за валутните курсове;
 • получавате справочна информация за състоянието на кредитни задължения по потребителски кредити и кредитни карти;
 • извършвате погасяване на задължения по потребителски кредити и кредитни карти;

Кой може да ползва CCB Online?

Юридически лица, притежаващи Квалифициран електронен подпис, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги с всички необходими реквизити, индивидуализиращи автора и титуляря на подписа /като ЕГН, ЕИК, и др./.

Допълнителна информация относно регистрацията за CCB Online можете да получите във всеки офис, на тел.:

02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

ВХОД В CCB ONLINE

ПРЕДИМСТВА

      Спестявате не само време, но и средства, защото преводите са с по-ниски такси, в сравнение с таксите, наредени от банков офис.

Независимо от това колко от Вашите сметки в ЦКБ желаете да управлявате през Интернет, Вие няма да заплащате никакви допълнителни такси.     

гаранция за сигурност

 •  ЦКБ използва 256-битови криптирани сесии при комуникацията между Вашия браузър и сървъра на системата Интернет банкиране – CCB Online, които са с най-високо ниво на сигурност.
 •  Идентификацията на потребителите в системата става с потребителско име, парола и Квалифициран електронен подпис.
 • icon Допълнителна защита с SMS авторизация при извършване на превод към нов контрагент.

Как да се регистрирате за CCB Online?

За да ползвате услугата CCB Online е необходимо:

 • да се регистрирате с Вашия Квалифициран електронен подпис, издаден с всички необходими реквизити, индивидуализиращи титуляря и автора /като ЕИК и др./.
 • да посетите еднократно обслужващия Ви офис на ЦКБ АД с валиден документ за самоличност и печат, ако ползвате такъв.

При подаване на заявката за регистрация следва да изберете меню "Първоначална регистрация фирма чрез електронен подпис - КЕП".

За да добавите нов потребител с разпоредителни права към Вашия фирмен профил е необходимо:

 • да подадете заявка за регистрация на новия потребител с фирмен или личен квалифициран електронен подпис от български издател на удостоверителни услуги.
 • да посетите еднократно най-близкия офис на Банката с валиден документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно в случай, че новият потребител е упълномощено лице.

При подаване на заявката за регистрация но новия фирмен потребител следва да изберете меню "Добавяне на служител на фирма чрез КЕП".


Подробна информация за регистрацията за услуга можете да намерите в Ръководство за работа CCB Online.

Допълнителна информация относно регистрацията за CCB Online можете да получите във всеки офис,

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

ТАРИФА
за наредени преводи в лева през CCB Online

Вид такса

BGN

Вътрешно банкови преводи между сметки на един и същ клиент Без такса
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти 0.68
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти - бюджет и администратори на публични вземания 0.68
Междубанкови преводи (БИСЕРА) 1.37
Незабавни преводи BLINK (до 30 000 лв. на превод) 1.37
Междубанкови преводи (РИНГС) 12.13
Плащане на битови сметки
Без такса

 

ТАРИФА
за наредени преводи във валута през CCB Online

Вид такса

EUR

Вътрешно банкови преводи

между сметки на един и същ клиент Без такса
между сметки на различни клиенти 0.35 EUR

 Преводи в евро в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) 

Чрез платежна система за СЕПА преводи

0.70 EUR

Чрез трансевропейската автоматизирана система за експресни преводи в реално време TARGET2

6.20 EUR

Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП

с вальор следващия работен ден

0.15%, мин. 15 EUR макс. 100 EUR

с вальор същия работен ден

0.15%, мин. 15 EUR макс. 100 EUR, плюс 25 EUR

Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП с разноски за наредителя (OUR) - събира се допълнително 

- за преводи в USD, независимо от сумата на превода 27 USD
- за суми до 12 500 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD) 28 EUR
- за суми от 12 500.01 EUR до 25 000 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD)  35 EUR
- за суми от 25 000.01 EUR до 50 000 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD) 45 EUR
- за суми над 50 000 EUR или равностойност в друга валута (без USD) 60 EUR

 

CCB Online

Допълнителна информация относно услугата CCB Online можете да получите във всеки офис, 

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви предоставяме информация, че считано от 01.10.2023 год. ще настъпят промени в изпълнението на платежни услуги в страната.

Молим да се запознаете с изложеното по-долу.

1. Максималният размер на сумата за извършване на превод през платежната система БИСЕРА6 се променя от 99 999.99 лв. на 999 999 999.99 лв.

Тази промяна ще Ви позволи да извършвате преводи през платежната система БИСЕРА6 за суми до 999 999 999,99 лв. при по-добри банкови такси в сравнение с тези за извършване на преводи през платежната система РИНГС.

Считано от 01.10.2023 год., банката ще изпълнява преводи през платежната система РИНГС само при изрично искане от страна на клиент. Преди да заявите такава услуга е желателно да проверите ценовите условия за тази услуга, обявени в Тарифата на банката.

2. Обслужването на банкови сметки на ТП на НАП се премества в БНБ.

Необходимо е да проверите за номерата на новите сметки на ТП на НАП, към които плащате задължения, за да бъдат коректни плащанията Ви.

ЦКБ АД ще обслужва сметките на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” до 30.09.2023 год.

След тази дата, постъпили преводи в банката с посочени сметки на ТП на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” ще бъдат връщани по сметките на наредителите с основание – закрита сметка на получателя.

3. Въвеждат се нови образци на платежни документи за извършване на преводи от/по сметки на бюджетни организации - НАП, Митници, Общини, Съдилища и други. Новите образци са: 

4. Важна информация относно реквизитите в новите образци:

Отпадат реквизити:

 • Вид документ
 • Номер на документ
 • Дата на документ
 • Дата за начало на период
 • Дата за край на период
 • Код за вид плащане - към сметката на наредителя

При иницииране на искане за плащане през СЕБРА отпадат реквизити: /отнася се само за бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка/

 • Параграф по ЕБК/Вид данъчно или митническо задължение
 • Месец и година – начало на периода
 • Месец и година – край на периода
 • Вид документ
 • Номер на документ
 • Дата на документ

Запазва се възможността за подаване на реквизит „Код за вид плащане” към получател, но само към сметки на общини с идентификатор „84” в 13-та и 14-та позиция на IBAN сметката на получателя. Това е информация, която общините ще изискват да им бъде подадена с платежния документ за целите на правилното погасяване на сумите на задълженото лице. Ако реквизитът не е попълнен, банката ще извърши превода, тъй като реквизитът е опционален, т.е. не е задължителен. Отговорност относно това дали реквизитът е или не е подаден в платежния документ, както и това дали е верен, носи наредителя на превода.

„Код за вид плащане” не се подава при преводи от/към други сметки на бюджетни организации.

При преводи към сметки на администратори на публични вземания /IBAN с идентификатор „8” в 13-та позиция от сметката/ се запазва изискването за задължително попълване на верен идентификатор на задълженото лице: Изисква се да бъде вписан един от следните допустими идентификатори: „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“.

При плащания към други сметки на бюджетни организации /IBAN с идентификатор „3” в 13-та позиция от сметката/, подаването на верен идентификатор на задълженото лице -„ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“, се извършва по преценка на наредителя или по искане на получателя на сумата.

Банката не контролира дали този реквизит е наличен или не, като изпълнява плащането с посочените от наредителя реквизити.

Реквизитът „Задължено лице“ може да не се попълва в платежния документ, когато това лице съвпада с наредителя /платеца. Банката ще изпълни превод и без попълнен такъв реквизит, като отговорността за вярното и точно попълване на реквизитите е отговорност на лицето, което извършва плащането. 

Реквизити "Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря" и "Код за централизация” не се попълват при плащания на суми от задължените лица.

5. Отпада възможността за нареждане на многоредово платежно нареждане за плащане от/към сметки на бюджетни организации.

При желание от ваша страна, повече информация относно новия режим за извършване на плащания към сметки на бюджетни организации може да получите от сайта на Министерство на финансите и Българска народна банка в съвместно указание:

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНО СЪКРОВИЩЕ” Д Д С № 0 3 / 0 3. 0 5. 2 0 2 3 г. И БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА № БНБ – 5 1 6 8 1 / 0 4. 0 5. 2 0 2 3 г.

„Изискванията за структурата, формата и съдържанието на платежните документи за целите на изпълнение на преводи от/към сметки на бюджетни организации в XML формат съгласно стандарт ISO 20022 кредитен превод”

6. Във връзка с посочените по-горе промени, считано от 01.10.2023 год., в ЦКБ АД ще се прилага нова структурата на файлове за извършване на масови плащания, изпълнявани в салон на банката или подавани през системата Интернет банкиране.

За клиенти, които ползват тази услуга:

 • с допълнително уведомление ще получите новата структура на файловете за изпълнение на масови плащания, обработвани в салон на банката.
 • новата структура на файловете за изпълнение на масови плащания, подавани през системата на Интернет банкиране, е както следва:

от вид NB - Платежно нареждане за плащане от/към бюджета 

от вид NC - "Бюджетно платежно искане".

7. Молим да имате предвид, че поради промяната във формата и съдържанието на платежните документи за извършване на преводи от/към сметки на бюджетни разпоредители, ЦКБ АД няма да изпълнява преводни нареждания и нареждания за масови плащания, депозирани до 30.09.2023 год. с посочена бъдеща дата на изпълнение равна или следваща датата 01.10.2023г.

Платежни нареждания, депозирани до 30.09.2023 год. трябва да бъдат изпълнени до тази дата при сегашния режим за извършване на такива плащания.

Платежни нареждания, депозирани на и след 01.10.2023 год. ще бъдат изпълнявани при новия режим.

8. След 30.09.2023 год., ЦКБ АД ще приема само новите форми на образци на платежни документи.

Предвид изложеното по-горе, е необходимо да предвидите промените, които влизат в сила считано от 01.10.2023 год. с цел безпроблемното банково обслужване на вашите плащания.

Промените, които настъпват от 01.10.2023 год. по съвместното Указание на Министерство на финансите и Българска народна банка - ДДС 03/03.05.2023 год., се отнасят за всички банки и другите доставчици на платежни услуги в страната.

Нашето желание е с настоящото уведомително писмо да Ви запознаем своевременно с промените, които ще влязат в сила от 01.10.2023 год., като се надяваме това да бъде полезно за вас, за да имате възможност и за адаптиране на вашите системи при съставяне на платежни нареждания при плащания от/към сметки на бюджетни организации в съответствие с новите изисквания.

Тези от вас, които използват и услугата на ЦКБ АД за извършване на масови плащания от/към сметки на бюджетни разпоредители ще трябва да се съобразят с изискването за предаване на новата структура на файла, за което служители на банката ще се свържат допълнително със засегнатите лица.

При възникнали въпроси и необходимост от съдействие, можете да се свържете с нас на тел. *5050, 02/9266 666 или на имейл адрес front@ccbank.bg.

С уважение,

Екипът на Централна Кооперативна Банка АД