ЦКБ АД открива разплащателни сметки във всички офиси на Банката, само срещу представянето на искане за откриване на сметка и документ за самоличност.

От една единствена разплащателна сметкa можете във всеки офис на Банката да извършвате следните операции:

 • да внасяте и теглите пари;
 • да извършвате вътрешнобанкови трансфери и разплащания;
 • да извършвате междубанкови трансфери и разплащания в лева и валута.
 • Ползването на системата Интернет банкиране е лесен и удобен начин да управлявате и да се разпореждате със средствата по Вашите сметки от компютъра във Вашия офис или дом.
 • Имате възможността да контролирате състоянието на сметката си чрез SMS известия до мобилния Ви телефон, ако сте абонат на М-Тел или ГлоБул. Не посещавате банката и не се обаждате по телефона, за да сте информирани навреме за салдото и движенията по Вашата сметка.

Допълнителни услуги свързани с Вашата сметка

Удобствата на Вашата сметка в ЦКБ

Възползвайте се от атрактивните условия и допълнителни възможности на Вашата сметка в ЦКБ:

Брошура "Въпроси и отговори за гарантиране на влоговете!

Платежна сметка за основни операции

ЦКБ АД открива платежна сметка за основни операции в български левове, която е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз.

От платежна сметка за основни операции можете да извършвате следните основни банкови операции:

 • да внасяте и теглите пари във всеки офис на Банката;
 • да извършвате вътрешнобанкови и междубанкови кредитни преводи в лева и валута както във всеки офис на Банката, така и чрез Интернет банкиране.

  Допълнителна информация:
 • към сметката получавате и дебитна карта Bcard, така можете да разполагате с парите си 24 часа в денонощието;
 • следите онлайн движенията по банковата си сметка чрез регистрация за Интернет банкиране;
 • получавате своевременна информация за наличност по сметката и плащания с картата чрез регистрация за SMS известия или email извлечения;
 • платежна сметка за основни операции не може да се използва за обслужване на потребителски и ипотечни кредити, както и не се допуска отпускане на овърдрафт по нея;
 • всеки клиент може да има само една сметка за основни операции, открита в банката;
 • не се изисква минимална сума за откриване на сметката.

Банката има право да откаже откриването на такава сметка ако потребителят вече притежава платежна сметка, водена от ЦКБ АД  или друга банка на територията на страната, чрез която може да извършва услугите посочени в чл.118 от Закона за платежните услуги и платежните системни (ЗПУПС), както и ако откриването на сметката е в разрез със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм (ЗМФТ).