Акционери

Акционерният капитал на ЦКБ АД към момента възлиза на 113 154 291 лева и е разпределен в 113 154 291 броя акции, всяка с номинал 1 лев. Акциите са поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Акциите на банката се търгуват на официален пазар на акции сегмент "Premium" на "Българска фондова борса - София" АД. Основен акционер на банката е Химимпорт АД, който пряко и чрез свързани лица, по смисъла на ЗППЦК контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на ЦКБ АД.

Структура на акционерния капитал на ЦКБ АД към 31.12.2018 г. :

  • ЦКБ Груп EАД - 68.56%
  • Химимпорт АД - 6.61%