• Авал /менителнично поръчителство/

  След като една менителница е приета и подписана от длъжника, банката прибавя подпис, придружен с думите "per aval", с което става солидарен длъжник по нея.

 • Авизиране на акредитив

  Уведомлението на бенефициента от страна на неговата банка, че има издаден акредитив в негова полза.

 • Авторизация на транзакция с банкова карта

  Авторизацията е процес, при който се проверява възможността за извършване на транзакция с банкова карта. Искането за авторизация се одобрява или отхвърля след проверка на данни за картата: 
  валидност на картата 

  • наличие на достатъчна сума по сметката при дебитни карти или разрешен кредитен лимит при кредитните карти 
  • размер на заложените по картата дневни и седмични лимити 
  • верността на ПИН кода - ако за транзакцията се изисква въвеждане на ПИН код.
 • Акредитив /Letter of Credit/

  Писмен неотменяем ангажимент на една банка да плати определена сума на лице, наречено бенефициент, срещу документи, отговарящи на акредитивните условия и срокове.

 • Акредитив с червена или зелена клауза

  Акредитивно условие, позволяващо бенефициентът да бъде финансиран авансово, преди да експедира стоката.

 • Активна банкова карта

  Карта, която е в състояние, позволяващо да се извършват транзакции с нея, т.е. картата е въведена в системата на националния оператор БОРИКА и не е блокирана.

 • Акцепт

  Приемане на менителница от страна на платеца /длъжника/ по нея. Изразява се с подпис на лицевата й страна, придружен с думата "accepted" /акцептирано/.

 • Акцептен кредит

  Краткосрочен кредит при който банката приема да плати търговски ценни книжа, издадени от нейни клиенти. Задължително условие е клиентът да покрие размера на търговските ценни книжа до падежа им.

 • Акцептираща банка

  Банка, която приема плащания с карти на банкомат, ПОС терминал, Им-принтер и други устройства.

 • Акции
  Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба.
 • Акционер

  Притежател на акции в акционерно дружество.

 • Акционерно дружество

  Фирма, чийто капитал се образува от вноските на участниците с дялове. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно със сумата на притежаваните от тях акции.

 • Анекс

  Писмено споразумение между страните, което допълва или променя основния договор за банков кредит.

 • Анюитет

  Погасителна вноска по банков кредит, в която са включени главница и лихва. Анюитетните вноски са равни вноски, плащани регулярно на определен период - месец, три месеца, година.

 • Апликант

  Наредителят /вносителят/ по един акредитив.

 • АТМ

  Вж. Банкомат /ATM е съкращение от Automated Teller Machine/.

 • Аукцион на БНБ
  Система на търгуване на ценни книжа, емитирани от правителството, предлагани на търговските банки, чрез посредничеството на БНБ за осигуряване ликвидността им във всеки един момент. Купувачите и продавачите се конкурират помежду си за достигане на най-благоприятна цена.