Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки ("FATCA")

Актът за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки ("FATCA") е американски данъчен закон, приет през март 2010 г. с цел предотвратяване и разкриване неплащането на данъци в САЩ и подобряване на данъчната дисциплина на американските данъкоплатци. FATCA се фокусира върху подобряването на отчета на информация и спазването на задължението за прилагане на данъка при източника по отношение на лица от САЩ, които инвестират чрез или в дружества, които не са лица от САЩ, като например български финансови институции.

Споразумението FATCA между правителствата на България и на САЩ е ратифицирано от Народното събрание на Република България на 11.06.2015г., в сила от 30.06.2015г. и е публикувано в Държавен вестник на 17.11.2015г. В резултат, от българските финансови институции, в частност - Централна кооперативна банка АД, се изисква да спазват съответните разпоредби на българо-американското междуправителствено споразумение, като например:

  • регистриране в интернет портала за FATCA на Агенцията по приходите на САЩ ("IRS") и получаване на Глобален идентификационен номер на посредник ("GIIN").
  • използване на усъвършенствани процедури за дю дилиджънс с цел идентифициране, документиране и отчитане на всички лица от САЩ пред местните органи.
  • поемане на отговорността за докладване на информация за прилагане на данъка при източника към данъчните власти за целите на данъчното облагане в случай на плащания, свързани с доход с източник от САЩ, при което плащането е извършено до бенефициенти, неизпълняващи изискванията на FATCA.

Централна кооперативна банка АД възнамерява изцяло да спазва всички разпоредби на FATCA в съответствие с разпоредбите на българо–американското междуправителствено споразумение относно FATCA. Като финансова институция съблюдаваща FATCA, Централна кооперативна банка АД се е регистрирала в Агенцията по приходите на САЩ (IRS).

Агенцията по приходите на САЩ е определила следния Глобален идентификационен номер на посредник (GIIN) за Централна кооперативна банка: DZXMV9.00000.LE.100.

Съобщение от 23.06.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на раздел IIIа „Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане” от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ на Република България, „Централна кооперативна банка” АД уведомява всички свои настоящи клиенти да използват възможността, в случай, че вече не са го направили, да подадат пред банката, във възможно най-кратък срок, декларация по образец, която съгласно закона следва да съдържа:

За клиенти-физически лица:
а) име;
б) адрес по местоживеене;
в) дата и място на раждане;
г) всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;
д) данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;
е) всяко гражданство, което лицето притежава;
ж) задължение за уведомяване при промяна в обстоятелствата;
з) отговорност при деклариране на неверни данни;
и) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на автоматичен обмен на финансова информация;
к) дата и подпис на лицето;

За клиенти-образувания:
а) наименование;
б) адрес;
в) данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;
г) всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;
д) определяне дали образуванието не е определено американско лице;
е) определяне дали образуванието е финансова институция и нейния статут;
ж) определяне дали образуванието е регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа, или е свързано образувание с такова образувание;
з) определяне дали образуванието е държавно образувание, международна организация или централна банка;
и) определяне дали образуванието е активно или пасивно нефинансово образувание;
к) когато образуванието е пасивно нефинансово образувание, името, адреса, дата и място на раждане и данъчния номер на всяко контролиращо лице, както и неговите функции;
л) задължение за уведомяване при промяна в обстоятелствата;
м) отговорност при деклариране на неверни данни;
н) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на автоматичен обмен на финансова информация;
о) данни за лицето, подписващо декларацията от името на образуванието;
п) дата и подпис.

Съгласно чл. 142ш, ал.ал. 1 и 2 от ДОПК банката не открива нова сметка на лице, което откаже да предостави декларация и/или документални доказателства и това води до невъзможност предоставящата информация финансова институция да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация съгласно този раздел, съответно, банката може да закрие сметка, ако титулярят на сметката откаже да предостави декларация или документални доказателства и това води до невъзможност предоставящата информация финансова институция да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация съгласно този кодекс.

В случаите на представителство на клиент по пълномощие, декларацията следва да бъде подписана от клиента-физическо лице, съответно от законния представител /законните представители в случаите на колективно представителство/ на клиента-образувание, или от физическо лице, което контролира клиент-пасивно нефинансово образувание, като е необходимо подписите на деклараторите да бъдат нотариално удостоверени.

Употребените в настоящото понятия следва да бъдат тълкувани в съответствие с ДОПК.