Ние от Централна Кооперативна Банка искаме да осъществиш мечтите си. Намери нов ДОМ ЗА ТЕБ за теб и твоето семейство, а ние ще ти помогнем да стане твой! Възползвай се от ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ с ниска лихва!

Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита!

 • Максимален размер 700 000 лева или равностойност в евро
 • Лихвен процент от 2.5%
 • Максимален срок 30 години

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:

Безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот.

Промоция - Без такса за изготвяне на правен анализ на обезпечението, до 30.09.2024г.

Такса за оценка на обезпечението - съгласно тарифата на лицензирания оценител. 

Такса за изготвяне на молба - съгласие за заличаване на ипотека - 78.23 лева с ДДС.

Такса за предоговаряне по инициатива на клиента - съгласно Тарифата на банката.

Пакет Атракция:

 • при рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка/ финансова институция 

         - без такса за изготвяне на правен анализ на обезпечението.

         - без такса за оценка на обезпечението.

         - възможност за поемане на нотариалната такса за учредяване на ипотека до размера на сумата, която се рефинансира. 

         - процент на кредитиране до 85% от пазарната оценка на обезпечението, при определени условия. 

   • при нов ипотечен кредит (законна ипотека)

       - без нотариална такса при процент на кредитиране до 85% от пазарната оценка на обезпечението, при определени условия.

Пакет Атракция + :

 • при нов ипотечен кредит и последваща по ред ипотека, при предходни в полза на ЦКБ АД .                                                                                                  

 • при нов ипотечен кредит за покупка на имот, служещ за обезпечение* по кредит в ЦКБ АД.

         - без такса за изготвяне на правен анализ на обезпечението.

         - без такса за оценка на обезпечението.

         - без нотариална такса при процент на кредитиране до 85% от пазарната оценка на обезпечението, при определени условия.

при покупка на имот - обезпечение, по действащ ипотечен кредит в ЦКБ, такса за изготвяне на молба - съгласие за заличаване на ипотеката не се заплаща.

За кредит в BGN:

Годишният процент на разходите е в размер на 2.82% при кредит в размер на 100 000 лева, срок на изплащане 15 години при лихвен процент 2.7% (ОРЛПик + надбавка), такса за оценка на имота 150* лева, такса за изготвяне на молба – съгласие за заличаване на една ипотека 78.23 лева, месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2.54 лева.  Обща дължима сума 122  409.65 лева, размер на месечната вноска 676.25 лева. Вижте методиката на ЦКБ АД за определянe на ОРЛПик.

*в зависимост от обезпечението и тарифата на съответния оценител е възможно таксата за оценка на имота да бъде по-висока от 150 лева.

За кредит в EUR:

Годишният процент на разходите е в размер на 2.82% при кредит в размер на 50 000 евро, срок на изплащане 15 години при лихвен процент 2.7% (ОРЛПик + надбавка), такса за оценка на имота 75* евро, такса за изготвяне на молба – съгласие за заличаване на една ипотека 40 евро, месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 1.30 евро. Обща дължима сума 61 211.25 евро, размер на месечната вноска 338.12 евро. Вижте методиката на ЦКБ АД за определянe на ОРЛПик.

*в зависимост от обезпечението и тарифата на съотвентия оценител е възможно таксата за оценка на имота да бъде по-висока от 75 евро.

Условия за получаване

 • icon Имате добър осигурителен доход
 • icon Работите на безсрочен трудов договор
 • icon Да получавате доходите си по сметка в ЦКБ

Обезпечение

 • icon
  Напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот
 • icon Процент кредитиранеПромоция - до 85% при определени условия
 • icon Самоучастие минимум 10%

Лихвен процент, когато клиентът отговаря ограничено с предоставеното обезпечение - 6.5%, независимо от валутата на кредита

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

За кредитополучателите, поръчителите и ипотекарните длъжници

 1. Удостоверение за семейно положение и гражданско състояние (не се изисква за поръчителите), а когато е относимо:
  • акт за брак;
  • съдебно решение за развод;
  • удостоверение от Агенция по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузите;
  • декларация с нотариална заверка  на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения;
  • нотариално заверено копие от брачен договор и др.
 2. Документи за доказване на доходи на кредитоискателя/ите            
 3. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в случай, че след проверка по служебен път се установи наличие на публични задължения.
 4. Декларации за заведени изпълнителни дела при ДСИ и/или ЧСИ, за свързаност и гражданско и имуществено състояние – по образец на Банката

За продавачите по сделка за покупко-продажба – физически лица

 1. Удостоверение за семейно положение и гражданско състояние, а когато е относимо:
  • акт за брак;
  • съдебно решение за развод;
  • удостоверение от Агенция по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузите;
  • декларация с нотариална заверка  на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения;
  • нотариално заверено копие от брачен договор и др.
 2. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в случай, че след проверка по служебен път се установи наличие на публични задължения.

За продавачите по сделка за покупко-продажба – юридически лица

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в случай, че след проверка по служебен път се установи наличие на публични задължения.
 2. Решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор, респективно устава на дружеството, за ипотекиране/продажба на съответния имот

За имота, предмет на обезпечение

 1. Документи за собственост върху недвижимия имот, предмет на обезпечение. При представяне на констативни нотариални актове следва да се представят и документите, въз основа на които същите са издадени;
 2. Актуално Удостоверение от Службата по вписвания към Агенцията по вписвания по местонахождение на имота, за наличие или липса на вписвания, отбелязвания и тежести върху имота, предмет на обезпечение, както и за липса на вписани искови молби по претенции на трети лица и/или възбрани върху имота. Удостоверението за тежести е необходимо да отразява вписванията по имотната партида на недвижимия имот за период от 10 години.    

  Когато имотът е новопостроен и поради тази причина е представено удостоверение за тежести за период по-малък от 10 години (с начало на периода от построяването на имота), следва да бъде представено удостоверение за тежести за 10 години за парцела (УПИ-то), в който е построена сградата, независимо дали клиентът притежава идеални части от поземления имот или не.
 3. Актуално Удостоверение заДанъчна оценкапо чл. 264, ал. 1 от ДОПК за имота
 4. Актуална скица за поземлен имот и сграда, а за „самостоятелен обект в сграда” - схема на обекта (съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър),  издадена от съответното териториално поделение на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В случай, че няма одобрена кадастрална карта за района на имота, за УПИ-то се представя актуална скица от съответните компетентни органи (Общинска администрация).
 5. Удостоверение от СГКК, свидетелстващо за липсата на одобрена кадастрална карта/скица, се изисква по преценка на Банката.
 6. В случаите когато като обезпечение се предлагат сгради и/или обекти в сгради придобити чрез построяване, закупени като право на строеж или в “груб строеж”, се представят документи за въвеждане в експлоатация и разрешаване ползването на имота, съобразно действащото към този момент законодателство.
Информация за необходимите документи можете да получите и във всеки офис на банката.

 • icon Безплатна имуществена застраховка в ЗАД Армеец
 • icon Безплатна дебитна карта  MasterCard Debit или Visa Electron
 • icon Възможност за издаване на кредитна карта Visa CCB - Bulgaria Air  с преференциални условия