Предимството да инвестираш

Светът е динамичен и напрегнат.  Инвестирането е необходима част от съвременната грижа за вашите спестявания. В какво да се инвестира е един от вечните въпроси. За да се възползвате от движението на световните финансови пазари , ние ви предлагаме най-лесния и удобен начин – покупка на договорен фонд.

Договорният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари,  която е широко разпространена в развитите страни. Фодът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно от фонда по тяхно желание. Броят дялове, притежавани от инвеститора,  удостоверява каква част от общия размер на активите на договорния фонд притежава собственикът им. Инвеститорите получават доход, съобразен с риска, от нарастване цената на дяловете.

Договорният фонд ви дава възможност да:

  • Спестявате време и правите пари
    Екип от професионалисти със задълбочени познания и опит управляват парите ви с цел постигане на оптимална възможна доходност. Не е нужно да отделяте време и енергия, за да навлизате в света на финансите, както и да следите постоянно икономическите и пазарните събития.
  • Ползвате данъчни облекчения

Доходите от инвестиции в договорни фондове са освободени от данък съгласно българското законодателство.

  • Диверсифицирате активите

Фондовете инвестират в голям брой акции, облигации и други финансови инструменти в различни сфери от икономиката и географски региони, което води до оптимизиране на риск.

  • Получите висока ликвидност на вложенията

По всяко време можете да получите паричния еквивалент на закупените от вас дялове чрез така нареченото обратно изкупуване на дялове от фонда.

  • Постигнете висока възвръщаемост

Възможно е да се постигне по-висок процент на  печалба в сравнение с друг вид спестявания и да запазите финансите си от инфлацията.

  • Имате сигурност

Закупените дялове са директна ваша собственост, която ви дава възможност да осигурите средства за постигане на дългосрочните ви цели.

  • Да знаете колко са станали парите ви

Ежедневно публикуваме информация за стойността на дяловете на договорните фондовете в  www.investor.bgwww.baud.bg и интернет страницата на ЦКБ Асетс Мениджмънт www.ccbam.bg.

Всеки инвестиционен консултант ще ви каже, че преди да изберете в какъв договорен фонд да инвестирате, трябва да определите за себе си няколко основни критерия – времеви хоризонт,  каква доходност очаквате, която би ви задоволила и колко голям риск сте склонни да поемете. Рисковете не могат да бъдат напълно премахнати, но могат да бъдат управлявани.

Ние ви предлагаме три инвестиционни стратегии, съобразени с риска:

Договорен фонд  ЦКБ Лидер

Подходящ е за инвеститори с агресивна инвестиционна стратегия, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемането на умерен до висок риск.

Обект на инвестиции са предимно акции, приети за търговия на регулирани пазари в страната и други държави. Фондът може да инвестира и в дългови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар най-вече с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

За постигане на инвестиционните цели и реализиране на максималния възможен доход  се прилага стратегия за активно управление на портфейла на фонда.

Договорен фонд  ЦКБ Актив

Подходящ е за инвеститори с балансирана инвестиционната стратегия, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск.

Инвестиционната политика на фонда предвижда реализиране на капиталови печалби от акции, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти.

Набраните средства могат да се инвестират и на регулирани пазари в страната и други държави. 

Договорен фонд ЦКБ Гарант

Подходящ е за инвеститори с консервативна инвестиционната стратегия, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемане на нисък риск.

Обект на инвестиции са основно висококачествени облигации, други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, приети за търговия на регулирани пазари в страната и други държави.

Основната цел на ЦКБ Гарант е запазване стойността на инвестициите на притежателите на дялове, както и устойчиво увеличаване при поемане на минимален риск.

ЦКБ Асетс Мениджмънт е едно от водещите управляващи дружества в България, чийто инвестиционни продукти са резултат от работата на екип със солиден опит на финансовите пазари. Собственик на 100% от капитала на дружеството е Централна Кооперативна Банка АД.

Договорните фондове, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, се предлагатв офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в проспекта на съответния фонд, достъпен на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg

Как да инвестирате във фондовете,управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт?

Стъпка 1: Захранвате вашата банкова сметка в Централна Кооперативна Банка с желаната сума за закупуване на дялове от избрания от вас фонд. Ако нямате банкова сметка в ЦКБ, тя ще ви бъде открита в офис на банката.

Стъпка 2: Подписвате договор-поръчка за покупка на дялове в избран от вас офис на Централна Кооперативна Банка от посочените в проспекта на фонда.

Стъпка 3: Получавате потвърждение за изпълнен договор-поръчка на посочен от вас е-мейл или на хартиен носител в съответния офис на Централна Кооперативна Банка до края на първия работен ден след датата на изпълнение.

Закупените дялове са директна ваша собственост. Когато пожелаете, можете да получите паричния еквивалент на вашите дялове от съответния фонд  по възможност в срок до 3 работни дни ,но не  по-късно от нормативно определения максимален срок от 10 календарни дни след като подпишете поръчка за обратно изкупуване в избран от вас офис на Централна Кооперативна Банка от посочените в проспекта на фонда.

Подробна информация за договорните фондове, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт,  се съдържа в проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите, достъпни на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg.

Инвеститорите следва да имат  предвид ,че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в акции и дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.