Като публично дружество Централна кооперативна банка АД периодично и текущо разкрива информация. Издадените от ЦКБ АД проспекти за публично предлагане на ценни книжа, както и периодичните отчети за финансовото състояние на дружеството са на разположение на акционери и заинтересовани лица в ЦУ на ЦКБ АД и в Комисията за финансов надзор.

За контакти:

Антон Филипов, директор за връзки с инвеститорите в ЦКБ АД
тел.: 02/9266 570