„Централна кооперативна банка” АД осигурява оборотните средства, от които се нуждаете, като при определяне вида на кредита се вземат предвид Вашите потребности и движението на Вашите парични потоци.

Видове кредити за оборотни средства, предлагани от Банката:

  • Кредит за оборотни средства – краткосрочен кредит за покриване на текущите разходи за обичайна дейност. Сумата по кредита се усвоява еднократно или на части в рамките на договорения срок и се погасява по предварително договорен погасителен план.
  • Кредит Овърдрафт – краткосрочен кредит за оборотно финансиране, който дава право на клиента на Банката да извършва плащания над разполагаемата наличност по разплащателната му сметка до определен лимит в рамките на договорен срок. Ползването и погасяването могат да се извършват многократно, на револвиращ принцип, без да се изисква пълното усвояване на договорения размер. Усвоените суми се погасяват автоматично с постъпване на суми по сметката.

Срок на издължаване:

  • Кредит за оборотни средства – максимален срок до 36 месеца.
  • Кредит Овърдрафт – срок за ползване до 12 месеца с възможност за удължаване за нови дванадесетмесечни периоди.

Лихвени проценти:

Лихвените проценти са плаващи и се определят в зависимост от риска на кредита, размера на кредита и вида на валутата.

Обезпечение:

За обезпечение по кредити за оборотни средства се приемат активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановените ред и форма. Активите, които могат да се приемат за обезпечение, включват:

  • Парични средства;
  • Недвижими имоти;
  • Движимо имущество;
  • Вземания от трети лица;
  • Поръчителства и други.