Акционери

Акционерният капитал на ЦКБ АД към момента възлиза на 113 154 291 лева и е разпределен в 113 154 291 броя акции, всяка с номинал 1 лев. Акциите са поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Акциите на банката се търгуват на официален пазар на акции сегмент "Premium" на "Българска фондова борса" АД.

Структура на акционерния капитал на ЦКБ АД към 13.06.2018 г. :

ЦКБ Груп EАД68.56%
Химимпорт АД6.61%

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam