CCB Mobile - мобилно приложение на ЦКБ АД

        -  Съвместимост: Android  (версия 6.0 или по-висока)                           

        -  Съвместимост: iPhone, iPad (iOS версия 11.0 или по-висока)            

        -  Съвместимост: Android  (версия 6.0 или по-висока)                          

Услугата CCB Mobile може да бъде използвана от юридически лица, клиенти на ЦКБ АД с изключение на бюджетни организации. Приложението за мобилно банкиране може да се ползва на следните операционни системи и мобилни устройства:

 • операционна система: iOS 11.0 +, Android 6.0 +;
 • устройства: всички мобилни устройства iPhone и iPad с операционна система iOS версия 11.0 или по-висока и всички мобилни устройства с операционна система Android версия 6.0 или по-висока;

Видове потребители, които могат да ползват мобилното приложение:

 • Представител по закон /с право да администрира/ - има право да изготвя, да подписва платежни документи и да следи движения и салда по сметки.
 • Титуляр /с право да администрира/ - има право да изготвя, да подписва платежни документи и да следи движения и салда по сметки.
 • Упълномощен с право да разпорежда - има право да изготвя, да подписва платежни документи и да следи движения и салда по сметки.

Чрез услугата CCB Mobile можете да:

 • извършвате биометрична автентикация на онлайн транзакции с карти - най-сигурният метод за потвърждаване на покупки в интернет чрез пръстов отпечатък или лицево разпознаване;
 • възможност за потвърждаване на преводи с биометрични данни – пръстов отпечатък или лицево разпознаване;
 • извършвате левови и валутни плащания в страната и чужбина – между собствени сметки, към произволни получатели и предварително зададени контрагенти;
 • извършвате експресни междубанкови плащания в лева чрез системата РИНГС;
 • потвърждавате масови файлове, които са въведени през CCB Online с КЕП;
 • потвърждавате преводи, които са въведени през CCB Online с КЕП;
 • извършвате преводи към бюджет;
 • извършвате действия по управление на банкови карти - блокиране и активиране на дебитни и кредитни карти;
 • извършвате покупко-продажба на валута;
 • плащате битови сметки;
 • извършвате плащане с QR или 10 цифрен код;
 • създавате образци за преводи и нареждате превод от образец;
 • договаряте валутни курсове при извършване на преводи и покупко-продажба на валута;
 • извършвате справки за последни движения и извлечения за период по всички сметки, открити в ЦКБ АД;
 • получавате справочна информация за състоянието на кредитни задължения на физически лица;
 • извършвате погасяване на задължения по потребителски кредити и кредитни карти на физически лица;
 • получавате справочна информация за извършени транзакции с банкови карти;
 • получавате справочна информация за начислен Cash back по всички карти;
 • получавате справочна информация за офиси и банкомати – местоположение, адрес, работно време и телефон за връзка с опция за директно набиране;
 • извършвате печат/споделяне на платежни нареждания, вкл. SWIFT/СЕПА потвърждения.

Услугата CCB Mobile можете да използвате на повече от едно мобилно устройство.

лимити

 • icon Дневен лимит на всички операции до левовата равностойност на 15 000 евро
 • iconПреводи към произволни получатели до 5 000 лв. за 24 часа
 • icon Преводи към контрагенти, бюджет и плащане на битови сметки до 15 000 лв. за 24 часа

предимства                                            удобство                                                        сигурност

 • icon Спестявате не само време, но и средства, защото преводите са с по-ниски такси, в сравнение с таксите, наредени от банков офис.
 • icon Влизате в приложението само с ПИН код, без да изписвате потребителско име и парола.
 • icon Всеки превод се потвърждава с ПИН код, пръстов или лицев отпечатък. Лицево разпознаване важи само за iOS.

Допълнителна информация за мобилното приложение CCB Mobile можете да получите във всеки офис, на тел.:

02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

CCB Mobile - мобилно приложение на ЦКБ АД

За да ползвате услугата CCB Mobile е необходимо:

 • Да изтеглите и инсталирате на SmartPhone/iPhone мобилното приложение CCBank Mobile App през Google Play,  App Store или Huawei AppGallery.
 • Да подадете заявка за регистрация за услугата от тук като създадете потребителско име и парола или да ги получите в офис на Банката.
 • Да подадете заявка за регистрация на едно или няколко мобилни устройства.
 • Да посетите еднократно офис на Банката за активиране на услугата и мобилните устройства, като предоставите:
  • валиден документ за самоличност; 
  • нотариално заверено полъномощно в случай, че сте упълномощено лице;
  • печат;

Ако вече имате активна регистрация за CCB Online с КЕП е необходимо:

 • Да изтеглите и инсталирате на SmartPhone/iPhone мобилното приложение CCB Mobile през Google Play,  App Store или Huawei AppGallery.
 • Да въведете потребителското Ви име и парола от CCB Online или CCB Lite в приложението.
 • Да подадете заявка за регистрация на едно или няколко мобилни устройства.
 • Да посетите еднократно обслужващия Ви офис на Банката за активиране на услугата и мобилните устройства, като предоставите:
  • валиден документ за самоличност; 
  • нотариално заверено полъномощно в случай, че сте упълномощено лице;
  • печат;

 
След активиране на услугата CCB Mobile в офис на Банката, Вие можете да управлявате мобилните устройства - да ги активирате или деактивирате.

Подробна информация за регистрацията за услуга можете да намерите в Ръководство за работа CCB Mobile.

Допълнителна информация относно регистрацията за CCB Mobile можете да получите във всеки офис,

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

CCB Mobile - мобилно приложение на ЦКБ АД

ТАРИФА
за наредени преводи в лева през CCB Mobile

Вид такса

BGN

Вътрешно банкови преводи между сметки на един и същ клиент Без такса
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти 0.50
Междубанкови преводи (БИСЕРА) 1.20
Междубанкови преводи (БИСЕРА) - многоредови 2.20
Междубанкови преводи (РИНГС) 10.00
Плащане на битови сметки
Без такса

 

ТАРИФА
за наредени преводи във валута през CCB Mobile

Вид такса

EUR

Вътрешно банкови преводи

между сметки на един и същ клиент Без такса
между сметки на различни клиенти 1.50 EUR

 Преводи в евро в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) 

Чрез платежна система за нетен сетълмент (СЕПА преводи) - за суми до 51'129.19 евро вкл. (равностойност на 100'000 лв.)

0.61 EUR

Чрез трансевропейската автоматизирана система за експресни преводи в реално време TARGET2

5.11 EUR

Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП

с вальор следващия работен ден

0.15%, мин. 15 EUR макс. 100 EUR

с вальор същия работен ден

0.15%, мин. 15 EUR макс. 100 EUR, плюс 25 EUR

Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП с разноски за наредителя (OUR) - събира се допълнително 

- за преводи в USD, независимо от сумата на превода 27 USD
- за суми до 12 500 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD) 28 EUR
- за суми от 12 500.01 EUR до 25 000 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD)  35 EUR
- за суми от 25 000.01 EUR до 50 000 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD) 45 EUR
- за суми над 50 000 EUR или равностойност в друга валута (без USD) 60 EUR

 

CCB Mobile

Допълнителна информация относно услугата CCB Mobile можете да получите във всеки офис, 

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.