Промени в Общите условия, в сила от 22.11.2023 г.

„;Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение на Управителния съвет от 16.11.2023 г. са приети промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции.

Промените влизат в сила, считано от 22.11.2023 г.

С промените в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия, в сила от 31.03.2023 г.

„Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение на Управителния съвет от 23.03.2023 г. са приети промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции.

Промените влизат в сила, считано от 31.03.2023 г.

С промените в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия, в сила от 13.03.2023 г.
 

„Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение на Управителния съвет от 09.03.2023 г. са приети промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции.

Промените влизат в сила, считано от 13.03.2023 г.

С промените в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия, в сила от 09.01.2023 г.

„Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение на Управителния съвет от 30.12.2022 г. са приети промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, изразяващи се в увеличаване  на лимитите за платежни операции чрез канала CCB Mobile, определени в чл. 226, ал.5, т.2 от Общите условия.

Промените влизат в сила, считано от 09.01.2023 г.

С промените в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия в сила от 30.08.2022 г.

„Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение на Управителния съвет от 25.08.2022 г. са приети промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, изразяващи се в промяна на срока, определен в чл. 14, а именно:

„Чл. 14. Банката не приема пълномощни, респ. искания/нареждания за извършване на действия по пълномощие, ако от датата на заверка на подписа на Клиента са изминали повече от 10 години до датата на явяване на пълномощника в Банката, отчитано към датата на всяко искано действие/нареждане по пълномощие.”

Промените влизат в сила, считано от 30.08.2022 г.

С предстоящите промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия, в сила от 13.01.2022 г.

„Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение на Управителния съвет от 13.01.2022 г. са приети промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, изразяващи се в увеличаване  на лимитите за платежни операции чрез канала CCB Mobile, определени в чл. 226, ал.5, т.2, както и редакция на текста на чл. 267, ал.3  от Общите условия.

Промените влизат в сила, считано от 13.01.2022 г.

С предстоящите промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия, в сила от 01.04.2021 г.

„Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение на Управителния съвет от 25.03.2021г. са приети промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, изразяващи се в увеличаване  на лимитите за платежни операции чрез канала CCB Online Lite, посочени в чл. 226, ал.4, т.2 от Общите условия.

Промените влизат в сила, считано от 01.04.2021г.

С предстоящите промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия, в сила от 16.03.2021 г.

&bdquoЦентрална кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение на Управителния съвет от 11.03.2021г. са приети промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, които са в сила за всички нови клиенти на “Централна кооперативна банка” АД, считано от 16.03.2021г., съответно, за договори, сключени преди тази дата – от 16.05.2021г.

Всеки клиент, чието правоотношение е възникнало преди 16.03.2021г., има право в срок до 16.05.2021г. да изрази писмено несъгласието си с цитираните Общи условия и да прекрати едностранно правоотношенията си с “Централна кооперативна банка” АД по предоставяне на платежни услуги, при съответно изпълнение на своите задължения към Банката. За неупражнилите правото си по предходното изречение клиенти се приема, че последните са одобрили посочените Общи условия, вследствие на което, считано от 16.05.2021г., Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции са в сила и се прилагат по правоотношенията на Банката с всички нейни клиенти.

С предстоящите промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

Промени в Общите условия, в сила от 01.01.2021 г.


„Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение на Управителния съвет от 03.12.2020г. са приети промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, които са в сила за всички нови клиенти на “Централна кооперативна банка” АД, считано от 01.01.2021г., съответно, за договори, сключени преди тази дата – от 01.03.2021г.

Всеки клиент, чието правоотношение е възникнало преди 01.01.2021г., има право в срок до 01.03.2021г. да изрази писмено несъгласието си с цитираните Общи условия и да прекрати едностранно правоотношенията си с “Централна кооперативна банка” АД по предоставяне на платежни услуги, при съответно изпълнение на своите задължения към Банката. За неупражнилите правото си по предходното изречение клиенти се приема, че последните са одобрили посочените Общи условия, вследствие на което, считано от 01.03.2021г., Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции са в сила и се прилагат по правоотношенията на Банката с всички нейни клиенти.

С предстоящите промени в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

 

Промени в  общите условия от 14.09.2019 г.

Във връзка с директното прилагане на глава пета от Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация, считано от 14.09.2019г., с решение по протокол № 39/12.09.2019г. на Управителния съвет са приети изменения и допълнения в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции. Общите условия са допълнени с информация, касаеща ЦКБ АД, като доставчик на платежни услуги, обслужващ платежни сметки, които са достъпни онлайн, и възможността за ползването по тях на услуги, предоставяни от трети лица: 1/ доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка; 2/ доставчиците на услуги по иницииране на плащане и 3/ доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти /услугите по чл. 71, чл. 72 и чл. 73 от Закона за платежните услуги и платежните системи/.

С изменените Общи условия на “Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции можете да се запознаете тук.

Промени в  общите условия от 10.12.2017 г.

„Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение по протокол № 38/05.10.2017г. са приети промени в чл. 47 от Общите условия на „ЦКБ“ АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции , а именно:

чл. 47 от Общите условия се изменя по следния начин:

Било:

Чл.47 Платежни нареждания за кредитни преводи в чуждестранна валута се приемат и изпълняват от Банката при следните срокове и вальори:

Валута Срок на депозиране
/приемане на нареждането
Дата на изпълнение - дебитен вальор
(за сметката на наредителя)
Най-ранен възможен вальор 
при банката-кореспондент
EUR, GBP, PLN, RON, RUB  до 13:00 часа
след 13:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
USD, CAD до 15:00 часа
след 15:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
CHF, TRY  до 10:30 часа
след 10:30 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
DKK, SEK, NOK до 11:00 часа
след 11:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
CZK до 10:00 часа
след 10:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
MKK до 14:30 часа
след 14:30 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
JPY до 17:00 часа
след 17:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Следващия работен ден (Д+1)
По-следващия работен ден (Д+2)
други валути до 17:00 часа
след 17:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
По-следващия работен ден (Д+2)
Три работни дни след текущия ден (Д+3)

Става:

Чл. 47. Таблица за крайните часове (cut-off times) по видове валути за нареждане на валутни преводи на датата на вальора (ден D)

Валута Срок на депозиране/
приемане на нареждането
(българско време)
EUR до 13:00 ч.
USD до 15:00 ч.
GBP до 13:00 ч.
CHF

до 10:30 ч.

JPY Не може да се нарежда в деня на вальора
най-ранен вальор D+1
CAD до 15:00 ч.
DKK до 11:00 ч.
SEK до 11:00 ч.
NOK до 13:00 ч.
CZK до 10:00 ч.
RON до 13:00 ч.
TRY до 10:30 ч.
RUB до 13:00 ч.
MKD до 14:30 ч.
всички останали валути

не може да се нарежда в деня на вальора
най-ранен вальор D+2

Промените влизат в сила, считано от 10.12.2017г. за всички разплащателни сметки, вкл. картови разплащателни сметки.

Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промени в условията по карти World Debit Mastercard, World Credit Mastercard и Visa Platinum от 01.10.2017 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.10.2017 г. Банката преустановява предоставянето на допълнителни преференции в програмата за лоялност CCB Club по картите World Debit Mastercard, World Credit Mastercard и Visa Platinum.

Можете да се запознаете с предстоящите промени тук

Промени в  общите условия от 01.11.2016 г.

Уважаеми Клиенти,

 С настоящото Ви уведомяваме, че на 25.08.2016 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции .

Препоръчваме Ви да се запознаете с Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, които са на разположение на електронния сайт на „Централна Кооперативна Банка” АД  и всички офиси на Банката за работа с клиенти.

Посочените Общи условия са в сила за всички клиенти на „Централна Кооперативна Банка” АД от 01.11.2016 г.

Всеки клиент, чието правоотношение е възникнало преди посочената дата, има право да изрази писмено несъгласието си с цитираните Общи условия и да прекрати едностранно правоотношенията си с „Централна Кооперативна Банка” АД по предоставяне на платежни услуги, при съответно изпълнение на своите задължения към Банката. За неупражнилите правото си по предходното изречение клиенти се смята, че последните са одобрили посочените Общи условия, в следствие на което, считано от 01.11.2016 г., Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции са в сила и се прилагат по правоотношенията на Банката с всички нейни клиенти.

Промяна в адреса на управление на “Централна кооперативна банка” АД

Уважаеми клиенти,

С настоящото ви уведомяваме, че считано от 10.08.2015 г. в Общи условия на „Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, които са сила от 01.01.2015 г., както и в тези, които предстои да влязат в сила на 01.10.2015 г. в раздел I. Информация за “Централна кооперативна банка” АД е отразена промяната на адреса на управление на банката от гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 103 на гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87.

Промени в  общите условия от 01.10.2015 г.
Уважаеми Клиенти,

 С настоящото Ви уведомяваме, че на 23.07.2015 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции.

Препоръчваме Ви да се запознаете с Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, които са на разположение на електронния сайт на „Централна Кооперативна Банка” АД  и всички офиси на Банката за работа с клиенти.

Посочените Общи условия са в сила за всички клиенти на „Централна Кооперативна Банка” АД от 01.10.2015 г.

Всеки клиент, чието правоотношение е възникнало преди посочената дата, има право да изрази писмено несъгласието си с цитираните Общи условия и да прекрати едностранно правоотношенията си с „Централна Кооперативна Банка” АД по предоставяне на платежни услуги, при съответно изпълнение на своите задължения към Банката. За неупражнилите правото си по предходното изречение клиенти се смята, че последните са одобрили посочените Общи условия, в следствие на което, считано от 01.10.2015 г., Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции са в сила и се прилагат по правоотношенията на Банката с всички нейни клиенти.

Промени в  общите условия от 01.02.2014 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 30.01.2014 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Общи условия на Централна Кооперативна Банка АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции”.

Промени в  общите условия от 29.08.2013 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 29.08.2013 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Общи условия на Централна Кооперативна Банка АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции”.

Препоръчваме Ви да се запознаете с Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (269,0 KB) , които са на разположение на електронния сайт на „Централна Кооперативна Банка” АД  и всички офиси на Банката за работа с клиенти.
Посочените Общи условия са в сила за всички нови клиенти на „Централна Кооперативна Банка” АД от 01.11.2013 г.

Всеки клиент, чието правоотношение е възникнало преди посочената дата, има право да изрази писмено несъгласието си с цитираните Общи условия и да прекрати едностранно правоотношенията си с „Централна Кооперативна Банка” АД по предоставяне на платежни услуги, при съответно изпълнение на своите задължения към Банката. За неупражнилите правото си по предходното изречение клиенти се смята, че последните са одобрили посочените Общи условия, в следствие на което, считано от 01.11.2013 г., Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции са в сила и се прилагат по правоотношенията на Банката с всички нейни клиенти.