Всеки картодържател, който се е регистрирал в системата ePay.bg, независимо от коя банка e издадена картата му, има възможност да нарежда банкови преводи през Интернет до размера на сумата, с която разполага в БОРИКА. Преводът се извършва от картовата сметка към левова сметка във всяка българска банка.
Превод през ЦКБ могат да нареждат и картодържатели на други банки без да имат открита сметка в ЦКБ.
Не е необходимо банката на получателя на превода да е клиент на ePay.bg, нито сметката на получателя да е картова. ЦКБ приема да извършва преводи към физически и юридически лица, както и към бюджетни сметки във всички български банки.
Превод през Интернет може да извършите дори и да нямате определена сума за картови операции, тъй като при превода се използват средствата, разполагаеми с картата.

Как да направите превод

  • Влезте на адрес www.ePay.bg и въведете потребителското си име и парола;
  • Изберете меню "Преводи", "Вносна бележка по банкова сметка";
  • Изберете карта, от която се извършва преводът;
  • Изберете Банка-оператор, чрез която се извършва преводът;
  • Въведете името, банковата сметка на получателя, сумата на превода, вносителя и основанието за превода;
  • Ако желаете, можете да заявите получаване на документ, потвърждаващ превода чрез писмо, факс или телекс.

Таксата, която се начислява от ЦКБ е 0.80 лв, ако преводът е междубанков, и 0.40 лв, ако сметката на получателя е в ЦКБ.
Операцията се таксува от банката издател на Вашата дебитна карта като стандартна транзакция на ПОС терминал.

Парите от превода ще постъпят по картата на получателя на следващия работен ден.

Считано от 04.04.2014 г. е възможно извършване на парични преводи в Интернет (включително чрез системата ePay.bg) с кредитни карти на ЦКБ. Паричните преводи в Интернет се третират като превод на пари в брой и се таксуват съгласно Раздел IV от Тарифата за лихвите, таксите и комисионите. Допълнителна информация може да намерите тук

Регистрация в системата на ePay.bg