Ние от Централна Кооперативна Банка искаме да осъществиш мечтите си. Намери нов ДОМ ЗА ТЕБ за теб и твоето семейство, а ние ще ти помогнем да стане твой! Възползвай се от атрактивното ни предложение - ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ с ниска лихва!

Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита!

 • Максимален размер 450 000 лева или равностойност в евро
 • Лихвен процент от 2,8%
 • Максимален срок 30 години

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:

Лихвен процент, когато клиентът отговаря ограничено с предоставеното обезпечение - 5%, независимо от валутата на кредита

Такса за изготвяне на правно становище - 60 лева
Такса за оценка на обезпечението - съгласно тарифата на лицензирания оценител

Годишният процент на разходите е в размер на 2,91% при кредит в размер на 100 000 лева, срок на изплащане 15 години при лихвен процент 2.8% (ВРЛПик + надбавка), и включени такса за правно обслужване 60 лева, такса за оценка на имота 120 лева, месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2 лева. Обща дължима сума 123 120.77 лева, размер на месечната вноска 681.00 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ВБЛПик.

Условия за получаване

 • icon Имате добър осигурителен доход
 • icon Работите на безсрочен трудов договор
 • icon Да получавате доходите си по сметка в ЦКБ

Обезпечение

 • icon
  Напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот
 • icon Процент кредитиране до 85% 
 • icon Самоучастие минимум 10%

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

За кредитополучателите, поръчителите и ипотекарните длъжници

 1. Искане за ипотечен кредит
 2. Удостоверение за семейно положение и гражданско състояние (не се изисква за поръчителите), а когато е относимо:
  • акт за брак;
  • съдебно решение за развод;
  • удостоверение от Агенция по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузите;
  • декларация с нотариална заверка  на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения;
  • нотариално заверено копие от брачен договор и др.
 3. Документи за доказване на доходи на кредитоискателя/ите            
 4. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в случай, че след проверка по служебен път се установи наличие на публични задължения.
 5. Декларации за заведени изпълнителни дела при ДСИ и/или ЧСИ, за свързаност и гражданско и имуществено състояние – по образец на Банката

За продавачите по сделка за покупко-продажба – физически лица

 1. Удостоверение за семейно положение и гражданско състояние, а когато е относимо:
  • акт за брак;
  • съдебно решение за развод;
  • удостоверение от Агенция по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузите;
  • декларация с нотариална заверка  на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения;
  • нотариално заверено копие от брачен договор и др.
 2. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в случай, че след проверка по служебен път се установи наличие на публични задължения.

За продавачите по сделка за покупко-продажба – юридически лица

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в случай, че след проверка по служебен път се установи наличие на публични задължения.
 2. Решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор, респективно устава на дружеството, за ипотекиране/продажба на съответния имот

За имота, предмет на обезпечение

 1. Документи за собственост върху недвижимия имот, предмет на обезпечение. При представяне на констативни нотариални актове следва да се представят и документите, въз основа на които същите са издадени;
 2. Актуално Удостоверение от Службата по вписвания към Агенцията по вписвания по местонахождение на имота, за наличие или липса на вписвания, отбелязвания и тежести върху имота, предмет на обезпечение, както и за липса на вписани искови молби по претенции на трети лица и/или възбрани върху имота. Удостоверението за тежести е необходимо да отразява вписванията по имотната партида на недвижимия имот за период от 10 години.    

  Когато имотът е новопостроен и поради тази причина е представено удостоверение за тежести за период по-малък от 10 години (с начало на периода от построяването на имота), следва да бъде представено удостоверение за тежести за 10 години за парцела (УПИ-то), в който е построена сградата, независимо дали клиентът притежава идеални части от поземления имот или не.
 3. Актуално Удостоверение заДанъчна оценкапо чл. 264, ал. 1 от ДОПК за имота
 4. Актуална скица за поземлен имот и сграда, а за „самостоятелен обект в сграда” - схема на обекта (съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър),  издадена от съответното териториално поделение на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В случай, че няма одобрена кадастрална карта за района на имота, за УПИ-то се представя актуална скица от съответните компетентни органи (Общинска администрация).
 5. Удостоверение от СГКК, свидетелстващо за липсата на одобрена кадастрална карта/скица, се изисква по преценка на Банката.
 6. В случаите когато като обезпечение се предлагат сгради и/или обекти в сгради придобити чрез построяване, закупени като право на строеж или в “груб строеж”, се представят документи за въвеждане в експлоатация и разрешаване ползването на имота, съобразно действащото към този момент законодателство.
Информация за необходимите документи можете да получите и във всеки офис на банката.

 • icon Безплатна имуществена застраховка в ЗАД Армеец
 • icon Безплатна дебитна карта  MasterCard Debit или Visa Electron
 • icon Възможност за издаване на кредитна карта Visa CCB - Bulgaria Air  с преференциални условия

Клиентите с ипотечен кредит в евро могат да се възползват от безплатния пакет "Удобство" за срока на кредита.
Пакетът включва:

 • Ползване на картова разплащателна сметка в лева - без такса за откриване, обслужване и закриване на сметката.
 • Регистрация за услугата "Автоматични трансфери Pull" – без такса за автоматичния превод на месечната вноска по кредита.
 • Ползване на услугата "Синхрон" – без годишна такса.
 • Превалутиране по фиксинга на БНБ на сумите в лева за погасяването на месечните вноски по кредита.