Издаване на кредитна карта Стандартна / Класик Бизнес Златна

Издаване и подновяване на основна или допълнителна карта

Карти КЛАСИКА

Карти ЕМОЦИЯ (такса за избор на дизайн)

Безплатно

7.04 лева

Безплатно

не се предлага

Безплатно

не се предлага

Експресно издаване на карта до 5 работни дни EUR 50 EUR 50 EUR 50
Подновяване на карта с неизтекъл срок на валидност EUR 10 EUR 10 EUR 10

Транзакции с международни кредитни карти
Заплащане на стоки и услуги в България и чужбина безплатно
Теглене на пари в брой от АТМ на ЦКБ АД 1.50 EUR + 1.5%
Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в България в лева EUR 2.5+ 1% от сумата
Теглене на пари в брой от АТМ в страните от ЕИП EUR 2.5+ 1% от сумата
Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина в страните извън ЕИП EUR 4 + 1.5%, min. EUR 6
Авансово плащане на пари в брой в банков клон на други банки в България и в чужбина EUR 4 + 1,5%, min. EUR 10
Авансово плащане в брой в клон на ЦКБ АД за картодържатели на банката EUR 2.5+ 1% от сумата
Парични преводи с карта от АТМ и в интернет към сметка в ЦКБ АД EUR 1+ 1% от сумата
Парични преводи с карта от АТМ и в интернет към сметка в друга банка в България EUR 2+ 1% от сумата
Получаване на суми по кредитни карти
/не се отнася за банкови преводи/
2%

Забележка:
Паричните преводи с карта от АТМ и в Интернет се третират като преводи на пари в брой и включват:
- стандартни парични преводи с карта;
- захранване на микросметки и други виртуални сметки;
- захранване на банкови карти и др.

Допълнителни операции с международни кредитни карти
Промяна на транзакционни лимити на карта EUR 10
Получаване на месечно извлечение за извършени транзакции в ЦКБ  безплатно
Такса за блокиране и деблокиране на карта EUR 5
Такса за генериране на нов ПИН код EUR 5
Такса за надвишен кредитен лимит EUR 10
Такса за необоснована рекламация на транзакция EUR 20
Такса за отказана авторизация по транзакция EUR 0.20
Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ /банкомат/ в България и страните от ЕИП BGN 1.17
Справка за наличност на банкомат в старните извън ЕИП 2.15 лева

Такси за поддръжка на кредитни карти 
Годишна такса за поддръжка на кредитни карти  /Не се прилага за Гарантирани карти/ 
Mastercard Standard и Visa Classic 41.07 BGN
Mastercard и Visa Business 50.86 BGN
Mastercard и Visa Gold 91.92 BGN
Visa Platinum 121.23 BGN
World Mastercard 150.60 BGN