Тарифа за операциите с международни дебитни карти

Общи условия за издаване                                                                                                                                                               Такса

1. Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

- карти КЛАСИКА
- карти ЕМОЦИЯ /такса за избор на дизайн/
- карти ЕМОЦИЯ за деца

 

безплатно
3,60 лева
безплатно

2. Издаване или подновяване на повече от една карта на един картодържател

5 лева

3. Преиздаване поради забравен ПИН код, загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на валидност на дебитната карта

5 лева

4. Минимален неснижаем остатък по разплащателна сметка, за всяка издадена карта

2 лева, EUR 1, USD 1

Транзакции с дебитни карти                                                                                                                                                 Такса

1. Теглене на пари в брой:

- от АТМ на ЦКБ АД
- от АТМ на ЦКБ АД с дебитна карта Емоция за деца
- чрез ПОС терминал на ЦКБ АД
- от АТМ на друга банка в България
- чрез ПОС терминал в офис на друга банка в България
- от АТМ в страните от ЕС
- от АТМ в страните извън ЕС
- чрез ПОС терминал в офис на банка в страните от ЕС
- чрез ПОС терминал в страните извън ЕС

0,30 лева
0,10 лева

0,2% от сумата, мин. 3 лв.
0.2% от сумата, мин. 1.50 лева
4 лв. +1.5% от сумата
0.2% от сумата, мин. 1.50 лева
EUR 2+1.5 % от сумата
EUR 2+1.5 % от сумата
EUR 2+1.5 % от сумата

2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

безплатно

2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в чужбина

безплатно

3. Прехвърляне на суми между сметки от АТМ

0,20 лева

4. Плащане на периодични сметки чрез АТМ, по телефон и в Интернет

безплатно

5. Парични преводи с картата от АТМ

0,20 лева

Допълнителни операции с дебитни карти                                                                                                                                              Такса

1. Такса за блокиране/деблокиране на карта 3 лева
2. Получаване на издадена карта в клон, различен от клона-издател. Не се прилага за World DebitMastercard 12 лева
3. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател безплатно
5. Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ /банкомат/ в България. Не се прилага за World Debit Mastercard 0,60 лева

9. Промяна на дневните и седмични лимити по картата

- промяна на местните лимити
- промяна на международните лимити

1 лев
5 лева

10. Справка за наличност по карта от банкомат в чужбина 1 лев

11. Генериране на нов ПИН-код

2 лева