IBAN (International Bank Account Number) е стандарт за международен номер на банкова сметка.
IBAN е въведен във всички страни - членки на Европейския съюз. България е 43-та страна в света, въвела IBAN.
От 05.06.2006г. използването на IBAN и BIC в страната става задължително при извършване на местни и трансгранични плащания.
BIC кодът на Централна Кооперативна Банка АД е CECBBGSF.

Структура на IBAN

Всяка страна, въвела IBAN, определя сама за себе си формата и дължината на сметките, като максималната дължина на IBAN може да бъде до 34 знака.

В България международните номера на банкови сметки - IBAN са с дължина от 22 символа, представляващи поредица от 22 символа в комбинация от арабски цифри от 0 до 9 вкл. и главни латински букви от А до Z включително.

Структура на IBAN в Централна кооперативна банка АД:

BG XX CECB 9790 АААА АААА АА, където:

  • BG – код на Република България;
  • XX – контролно число, което служи за проверка на верността на сметката;
  • CECB – първите 4 знака от BIC /банков идентификационен код/ на Централна кооперативна банка АД, който е CECBBGSF;
  • 9790 – БАЕ, което за всички клонове на Централна кооперативна банка АД е 9790;
  • АААА АААА АА – поредица от цифри и букви, които по уникален начин идентифицират сметките на даден клиент в банката.