Приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД

BGN3,50%
EUR3,00%