Минимален неснижаем остатък по картова сметка е сумата, която е блокирана по картовата сметка, докато съществува картата.
Минималният остатък не е такса, а само блокирана сума. След като изтече срокът на валидност на картата, тази сума се разблокира.
Минималният остатък се включва в салдото по сметката, но се приспада от сумата, която може да се ползва с картата.

Минимален неснижаем остатък при кредитни карти Visa
Кредитните карти Visa тип Гарантирани имат минимален остатък и размерът му е следният:

150 EUR или 150 USD за Гарантирана Visa Classic
300 EUR или 300 USD за Гарантирана Visa Business
500 EUR или 500 USD за Гарантирана Visa Gold