• Валута - лева и евро
  • Минимален олихвяем размер - 100 лева (за депозити в лева) и 50 евро (за депозити в евро)
  • Годишна лихва -  годишна лихва за левови и евро депозити - до 0.75% в лева и 0.75% в евро
  • Не се предлага считано от 12.12.2019 г.
  • Прогресивно нарастваща лихва - получаваната от Вас доходност непрекъснато се увеличава с увеличаването на периода на престой на средствата в банката. Колкото по-дълго спестявате, толкова по-висока доходност получавате
  • Ежемесечно ползване на лихвата - получавате доходите от лихви всеки месец по картова или разплащателна сметка в лева или евро
  • Свобода на избор в срока на депозита - Сами избирате срока на депозита, като в края на всеки едномесечен период можете да изтеглите главницата или част от нея. Ако след тегленето от главницата салдото остане над изискуемия олихвяем минимум, Вашият депозит продължава да се олихвява по скалата на нарастващите лихвени проценти.
  • Безплатно издаване на дебитна карта - всеки клиент, който има депозит плюс в ЦКБ получава международна дебитна карта Debit Mastercard или Visa Debit, която му предлага голям брой допълнителни възможности.
  • Възможност едновременно да имате депозит с висока доходност и да разполагате с парите си чрез ползването на овърдрафт по дебитната Ви карта в размер до 100% от сумата на депозита
  • Депозитът може да служи като обезпечение при издаването на кредитна карта Mastercard или Visa.

Подобни продукти