Банковата гаранция представлява неотменим ангажимент на Банката да заплати предварително определена сума, в случай че бенефициент по издадена гаранция посочи, че не са изпълнени определени договорни задължения.

„Централна кооперативна банка” АД предлага на своите клиенти и рамков договор за банкови гаранции, в чиито предварително договорени лимит и срокове, по нареждане на клиента,  Банката издава множество различни гаранции в зависимост от нуждите на бизнеса. 

Видове банкови гаранции, издавани от Банката:

Банката издава банкови гаранции за:

  • добро изпълнение;
  • участие в търг;
  • авансово плащане;
  • плащане;
  • други видове банкови гаранции.

Банката издава банкови гаранции както въз основа на отделни нареждания на свой клиент, така и поради сключен рамков договор в рамките на предварително договорен лимит.

Такси и комисиони:

За издаване на всяка банкова гаранция наредителя заплаща такси, уговорени в Тарифата за таксите и комисионите на ЦКБ АД.

Обезпечение:

За обезпечение при издаване на банкова гаранция се приемат активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановените ред и форма. Активите, които могат да се приемат за обезпечение, включват:

  • Парични средства;
  • Недвижими имоти;
  • Движимо имущество;
  • Други.