ЦКБ Асетс Мениджмънт

Управляващо дружество ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е учредено на 22.11.2006 г. и притежава лиценз за управляващо дружество № 24-УД от 18.01.2007 г. на Комисията за финансов надзор (КФН). Дружеството има разрешение от КФН да организира и управлява три договорни фонда:

  • ЦКБ Лидер е договорен фонд с решение № 637 – ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемане на умерен до висок риск.
  • ЦКБ Актив е договорен фонд с решение № 638-ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск.
  • ЦКБ Гарант е договорен фонд с решение № 715-ДФ/31.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемане на нисък риск.


Предметът на дейност на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД включва:
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД  е една от водещите небанкови финансови институции в България.
Към 31.12.2017 г. активите под управление на дружеството са на стойност 58 345 360 лева, поради което заема девето място в класацията на управляващите дружества, членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), с пазарен дял от 4,23%. ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), учредена на 30 ноември 2004 г. като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове.