ЦКБ Асетс Мениджмънт

Управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД е учредено на 22.11.2006 г. и притежава лиценз № 61-УД от 10.01.2019 г. за извършване на дейност като управляващо дружество по Решение на Комисията за финансов надзор № 42 – УД от 17.01.2007г.  Дружеството има разрешение от КФН да организира и управлява три договорни фонда:

ЦКБ Лидер е договорен фонд с решение № 637 – ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори с агресивна инвестиционна стратегия, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемане на умерен до висок риск.
ЦКБ Актив е договорен фонд с решение № 638-ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори с балансирана инвестиционната стратегия, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск.
ЦКБ Гарант е договорен фонд с решение № 715-ДФ/31.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори с консервативна инвестиционна стратегия, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемане на нисък риск.

Доходите от инвестиции в договорен фонд са освободени от данък, съгласно българското законодателство. Подробна информация за договорните фондове, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, се съдържа в Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите на всеки фонд, достъпни на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg. Договорните фондове се предлагат в офисите на “Централна Кооперативна Банка” АД, посочени в проспекта на съответния фонд, на база сключен договор за дистрибуция.

Предметът на дейност на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД включва:
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации относно  финансови инструменти.

ЦКБ Асетс Мениджмънт е едно от водещите управляващи дружества в България, чийто инвестиционни продукти са резултат от работата на екип със солиден опит на финансовите пазари.  По големина на управляваните активи УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД e в Топ 10 в класацията на управляващите дружества, членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), с пазарен дял от 3,48%. Към 31.12.2019г. управляваните от дружеството активи са в размер на 58,929 млн. лв.

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), учредена на 30 ноември 2004 г. като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на  договорни фондове.

 

Инвеститорите следва да имат  предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин.   Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.