Условия за дигитализиране и ползване на карта на ЦКБ през приложения на външни доставчици

I. ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящата инструкция описва дигитализирането и ползването на карта, издадена от Централна Кооперативна Банка АД (Банката) на оправомощен ползвател на карта през приложения на външни доставчици.

1.2. Настоящата инструкция представлява приложение и неразделна част от съответните приложими „Общи условия на Банката към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции“, в зависимост от вида на картата и е приложима заедно със сключения между оправомощения ползвател на картата и ЦКБ договор при общи условия, като го допълват по отношение на дигитализирането на карта през външен доставчик.

1.2.1. Съгласието с общите условия на външен доставчик, както и с други приложими условия на трети страни от страна на оправомощения ползвател на картата не отменя действието и приложението на настоящата инструкция и общите условия на Банката.

1.2.2. С дигитализиране и използване на картата през приложения на външни доставчици, оправомощеният ползвател потвърждава, че се е запознал надлежно с настоящата инструкция и приема прилагането й във взаимоотношенията си с Банката.

1.2.3. В случай на несъответствие между настоящата инструкция и приложимите общи условия на Банката, предимство има настоящата инструкция.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА КАРТАТА

2.1. Оправомощеният ползвател може да дигитализира своята карта чрез приложение на външен доставчик и да извършва плащания с нея посредством мобилно устройство (мобилен телефон, таблет, смарт часовник и др.), които поддържат съответната функционалност.

2.1.1. Техническите изисквания, на които следва да отговаря устройството, за да се дигитализира картата и да се извършват операции с нея, се обявяват от външния доставчик, като е необходима и интернет свързаност.

2.2. За да дигитализира своята карта чрез приложението на външен доставчик, оправомощеният ползвател следва да спазва реда и условията за това, установени от този доставчик, като приеме приложимите условия и следва определения с цел защита и сигурност стъпков процес за регистрация и потвърждение на дигитализирането на картата.

2.2.1. В зависимост от поддържаната функционалност (според конкретния външен доставчик), оправомощеният ползвател може да достъпи до приложението на външния доставчик и чрез мобилното приложение CCB Mobile.

2.3. С регистриране на своята дигитализирана карта в приложение на външен доставчик, оправомощеният ползвател дава съгласие пред Банката да получи на регистриран от него в Банката номер на мобилен телефон SMS съобщение с еднократен код с цел проверка идентичността на ползвателя и активиране на картата.

2.3.1. В случай на промяна, оправомощеният ползвател следва да актуализира номера на мобилния си телефон в офис на Банката.

III. ПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛИЗИРАНАТА КАРТА

3.1. Дигитализираната чрез приложения на външни доставчици карта може да се ползва в страната и чужбина посредством устройства с NFC на терминални устройства, позволяващи безконтактни операции, или на виртуални ПОС устройства – в зависимост от наличната функционалност.

3.2. При плащания с дигитализирана карта посредством приложение на външен доставчик чрез мобилни устройства (мобилен телефон, таблет, смарт часовник и др.), нареждането се приема съобразно правилата, установени за неговото потвърждение от съответната картова организация и външен доставчик, като могат да се ползват биометрични данни.

3.3. Нареждането за плащане с дигитализирана карта посредством приложение на външен доставчик се приема и изпълнява онлайн до определените за картата лимити при теглене (плащане).

3.4. Картата на пластиката и нейната дигитализирана версия са една и съща карта с един (общ) кредитен лимит към една сметка, по която се отразяват всички платежни операции.

3.5. Срокът на валидност на дигитализираната карта е 3 (три) години, считано от дигитализирането й, като след изтичането му същата се подновява съобразно реда и условията, установени от външния доставчик, и при условие, че картата на пластиката е валидна.

IV. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ

4.1.1. При ползване на дигитализираната карта, оправомощеният ползвател е длъжен да спазва всички мерки за сигурност, установени в общите условия на Банката, условията установени от външния доставчик, а също така и:

4.1.2. Да пази и ползва лично устройството на което е дигитализирана картата с дължимата грижа и вземе всички необходими мерки за не разкриване и запазване в тайна, предотвратяване на загуба и неразрешена употреба на всички данни и персонализирани средства за сигурност, свързани с пластичната карта, издадена от ЦКБ, с дигитализираната карта, както и с устройството посредством което тя работи (напр., ПИН, парола, биометрични данни съхранени на него и др.);

4.1.3. Да съхранява с дължимата грижа устройството, като го държи под свой контрол и не позволява достъп до него от трети лица;

4.1.4. Да не съхранява биометрични и други данни на трети лица на неговото устройство;

4.1.5. Да не използва лесно разгадаеми комбинации за ПИН код, парола и персонализирани средства за сигурност;

4.1.6. Да не инсталира на устройството софтуер, който не е оригинален (напр. пиратски, нелицензиран и др.);

4.1.7. Редовно да сменя кода за достъп (парола, ПИН) до устройството;

4.1.8. Да отстрани от приложението дигитализираната си карта в случай, че предава устройството във владение на трето лице (напр., в случай на продажба, ремонт, заем и др.);

4.1.9. Да не записва каквато и да е информация за персонализираните средства за сигурност върху платежния инструмент, както и да не съхранява такава информация заедно с платежния инструмент.

4.1.10. В случай, че оправомощеният ползвател не спазва мерките за сигурност, установени в общите условия на Банката, както и мерките, посочени в т. 4.1. от настоящата инструкция, то се счита, че оправомощеният ползвател е действал с груба небрежност, като в този случай той носи отговорност за всички причинени вреди и понася изцяло загубите, произтичащи от или във връзка с ползването на дигитализираната карта.

4.1.11. Оправомощеният ползвател понася изцяло загубите и отговаря за всички причинени вреди и когато действа с измама, както и когато е предоставил на трето лице възможността да ползва дигитализираната карта.

4.1.12. В съответствие с общите условия на Банката (в зависимост от вида карта), оправомощеният ползвател е длъжен да уведоми незабавно Банката в случаите на повреждане, изгубване, кражба или ползване по друг неправомерен начин на устройството, на което картата е дигитализирана, както и при съмнение, че трето лице е узнало или би могло да узнае персонализираните средства за сигурност. В случай, че не уведоми Банката своевременно, оправомощеният ползвател понася всички вреди и загуби във връзка с използването на дигитализираната карта.

4.1.13. Денонощните телефонните номера на ЦКБ за уведомяване са:

+359 (02) 9266 523 или 0889 934694

4.1.14. Банката не носи отговорност за действията или бездействие на външния доставчик (напр., като прекъсване или прекратяване предоставянето на услугите), нито за причинени в резултат на това вреди. Банката не носи отговорност при невъзможност на оправомощения ползвател да използва дигитализираната карта. Банката не е страна по правоотношението между оправомощения ползвател и външен доставчик. Таксите, които начислява външния доставчик са отделни от таксите, начисляване от Банката.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ДИГИТАЛИЗИРАНА КАРТА

5.1. За да прекрати използването на дигитализирана карта през приложение на външен доставчик, оправомощеният ползвател следва да спазва реда и условията за това, определени от този доставчик.

5.1.1. Прекратяването на дигитализирана карта към основна кредитна карта на пластика не води до прекратяване на договора за карта на пластика.

5.1.2. Прекратяване ползването на дигитализирана карта към основна кредитна карта на пластика не води до прекратяване ползване на дигитализирана карта към допълнителна карта на пластика, както и обратното.

5.2. ЦКБ запазва правото си да прекрати договора за дигитализирана карта или да блокира (деактивира) картата в съответствие с разписаното в общите условия на Банката, в зависимост от вида на картата.

За пълна информация по всички останали въпроси, свързани с издаването, ползването, обслужването и управлението на картата, се прилагат разпоредбите от съответните приложими в зависимост от вида на картата (дебитна или кредитна) общи условия на ЦКБ, достъпни на адрес: www.ccbank.bg

Речник на ползваната терминология:

Приложение на външен доставчик (електронен портфейл/E-Wallet) – мобилно приложение за мобилни устройства (мобилен телефон, таблет, смарт часовник и др.), което дава възможност за регистрация на издадена от ЦКБ АД банкова карта в него.
С регистрацията на картите в електронния портфейл могат да се извършват безконтактни плащания и теглене на пари в брой посредством NFC функция на мобилното устройство. Банката позволява ползване на мобилното приложение след приемане на настоящите Общи условия и валидна регистрация.

NFC (Near Field Technology) – технология, която позволява пренасяне на данни между две устройства на много близко разстояние. Същата се използва при извършване на безконтактни плащания с карти, мобилни телефони и др.

Оправомощен ползвател – физическо или юридическо лице, което ползва дебитна или кредитна карта, издадена от ЦКБ АД, което лице е инсталирало електронен портфейл на мобилно устройство и е приело настоящите Условия за регистрация на картата.

SMS съобщение с еднократен код – еднократен код, който Банката изпраща на оправомощения ползвател, за да верифицира картата, която се регистрира в приложението на външния доставчик (електронния портфейл). Ползвателят на картата потвърждава регистрацията на карта посредством въвеждане на еднократния SMS код в приложението. При промяна на мобилния номер, на който се изпраща SMS кода, е необходимо ползвателят на картата да посети офис на Банката и уведоми за промяната.

Мобилно устройство – мобилен телефон, смарт часовник, таблет.

Общи Условия – в това понятие се включват Условията за дигитализиране и ползване на карта на ЦКБ през приложения на външни доставчици, Общи условия на ЦКБ към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции и Общи условия на ЦКБ за предоставяне на потребителски кредит за физически лица.