Финансов речник

Авал /менителнично поръчителство/
След като една менителница е приета и подписана от длъжника, банката прибавя подпис, придружен с думите "per aval", с което става солидарен длъжник по нея.
Авизиране на акредитив
Уведомлението на бенефициента от страна на неговата банка, че има издаден акредитив в негова полза.
Авторизация на транзакция с банкова карта
Авторизацията е процес, при който се проверява възможността за извършване на транзакция с банкова карта. Искането за авторизация се одобрява или отхвърля след проверка на данни за картата:
• валидност на картата
• наличие на достатъчна сума по сметката при дебитни карти или разрешен кредитен лимит при кредитните карти
• размер на заложените по картата дневни и седмични лимити
• верността на ПИН кода - ако за транзакцията се изисква въвеждане на ПИН код.
Акредитив /Letter of Credit/
Писмен неотменяем ангажимент на една банка да плати определена сума на лице, наречено бенефициент, срещу документи, отговарящи на акредитивните условия и срокове.
Акредитив с червена или зелена клауза
Акредитивно условие, позволяващо бенефициентът да бъде финансиран авансово, преди да експедира стоката.
Активна банкова карта
Карта, която е в състояние, позволяващо да се извършват транзакции с нея, т.е. картата е въведена в системата на националния оператор БОРИКА и не е блокирана.
Акцепт
Приемане на менителница от страна на платеца /длъжника/ по нея. Изразява се с подпис на лицевата й страна, придружен с думата "accepted" /акцептирано/.
Акцептен кредит
Краткосрочен кредит при който банката приема да плати търговски ценни книжа, издадени от нейни клиенти. Задължително условие е клиентът да покрие размера на търговските ценни книжа до падежа им.
Акцептираща банка
Банка, която приема плащания с карти на банкомат, ПОС терминал, Им-принтер и други устройства.
Акции
Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam