Тарифа за операциите с международни дебитни карти

Общи условия за издаване                                                                                                                                                               Такса

1. Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

- карти КЛАСИКА
- карти ЕМОЦИЯ /такса за избор на дизайн/
- карти ЕМОЦИЯ за деца

 

безплатно
3 лева
безплатно

2. Издаване или подновяване на повече от една карта на един картодържател

5 лева

3. Подновяване поради загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на валидност на картата

- за дебитни карти, различни от Maestro,Visa Electron и Debit Mastercard Универсал
- за дебитни карти Maestro, Visa Electron и Debit Mastercard Универсал

5 лева

10 лева

4. Минимален неснижаем остатък по разплащателна сметка, за всяка издадена карта

2 лева, EUR 1, USD 1

5. Лихвен процент по персонална картова сметка в лева

до 1%

Транзакции с дебитни карти                                                                                                                                                 Такса

1. Теглене на пари в брой:

- от АТМ на ЦКБ АД
- от АТМ на ЦКБ АД с дебитна карта Емоция за деца
- чрез ПОС терминал на ЦКБ АД
- от АТМ на друга банка в България
- чрез ПОС терминал в офис на друга банка в България
- от АТМ в страните от ЕС
- от АТМ в страните извън ЕС
- чрез ПОС терминал в офис на банка в страните от ЕС
- чрез ПОС терминал в страните извън ЕС

0,30 лева
0,10 лева

0,2% от сумата, мин. 3 лв.
1.30 лев
4 лв. +1.5% от сумата
1.00 лев
EUR 2+1.5 % от сумата
EUR 2+1.5 % от сумата
EUR 2+1.5 % от сумата

2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България:

- с безконтактна карта
- с контактна карта

безплатно
0,20 лева

2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в чужбина:

- с безконтактна карта
- с контактна карта

безплатно
безплатно

3. Прехвърляне на суми между сметки от АТМ

0,20 лева

4. Плащане на периодични сметки чрез АТМ, по телефон и в Интернет:

- с безконтактна карта
- с контактна карта

безплатно
0,20 лева

5. Парични преводи с картата от АТМ

0,20 лева

Допълнителни операции с дебитни карти                                                                                                                                              Такса

1. Такса за блокиране/деблокиране на карта 3 лева
2. Получаване на издадена карта в клон, различен от клона-издател. Не се прилага за World DebitMastercard 12 лева
3. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател безплатно
4. Промяна на блокираната сума от картовата сметка за ползване само чрез банковата карта 1 лев
5. Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ /банкомат/ в България. Не се прилага за World Debit Mastercard 0,20 лева
6. Справка за наличност през системата на ePay.bg. Не се прилага за World Debit Mastercard 0,20 лева
7.Справка за наличност и последни 5 транзакции през Mobb. Не се прилага за World Debit Mastercard 0,03 лева

8. Извлечения по картова сметка:

- по пощата
- при поискване в ЦКБ АД

2 лева/бр.
безплатно

9. Промяна на дневните и седмични лимити по картата

- промяна на местните лимити
- промяна на международните лимити

1 лев
5 лева

10. Справка за наличност по карта от банкомат в чужбина 1 лев

11. Генериране на нов ПИН-код

- за безконтактни карти и карти Емоция
- за Visa Electron и Debit Mastercard Универсал

2 лева
10 лева