Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за основни операции

ЦКБ АД открива платежна сметка за основни операции в български левове, която е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз.

От платежна сметка за основни операции могат да се извършват следните основни банкови операции:

  • Внасяне и теглене на суми  в брой;
  • Извършване на вътрешнобанкови и междубанкови кредитни преводи в лева и валута, както във всеки офис на Банката, така и чрез Интернет банкиране.

Допълнителна информация:

  • Възможност за издаване на дебитна карта Debit MasterCard Универсал;
  • Възможност за достъп до банковата сметка , чрез регистриране за услугата Интернет банкиране;
  • Възможност за получаване на информация за наличност по сметката и плащания с картата, чрез регистрация за SMS известия или email извлечения;
  • Платежна сметка за основни операции не може да се използва за обслужване на потребителски и ипотечни кредити, както и не се допуска отпускане на овърдрафт по нея;
  • всеки клиент може да има само една сметка за основни операции, открита в банката;
  • не се изисква минимална сума за откриване на сметката.

Банката има право да откаже откриването на такава сметка ако потребителят вече притежава платежна сметка, водена от Централна Кооперативна Банка АД или друга банка на територията на страната, чрез която може да извършва услугите посочени в чл.118 от Закона за платежните услуги и платежните системни (ЗПУПС), както и ако откриването на сметката е в разрез със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм (ЗМФТ).

Информационна брошура относно Платежна сметка за основни операции на ЦКБ АД (139,2 KB)

Документ с информация за таксите - Платежна сметка за основни операции (573,2 KB)

Речник на термините за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка (101,5 KB)


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam