Частно банкиране

ЧАСТНО БАНКИРАНЕ - Нещо повече от числа

Естествените процеси на изчерпаемост и повишена волатилност в наличността и цената на финансовите и природни ресурси, заедно с икономическите цикли на прогрес и застой в развитието на националната и световна икономика, поставят пред финансовата система високи изисквания и стандарти за развитие. Това изисква иновативни и разнообразни финансови решения, както за съхранение и управление на средства, така и за контрол и защита срещу пазарни рискове, свързани с финансовите активи.

Всичко това налага необходимост и очертава добри перспективи в развитието на специално банкиране в посока на професионално консултиране, анализ, разработване и реализиране на специализирани финансови продукти и решения. От друга страна това е добра бизнес възможност и конкурентно преимущество за клиентите на ЦКБ в прилагането на съвременен и силно специализиран подход на финансово посредничество и взаимодействие.

Описание

Частно банкиране анализира, консултира, изготвя и предлага подходящ банков продукт или финансово решение на значими за ЦКБ клиенти – физически и юридически лица. Персонален банкер договаря специфични условия и изцяло обслужва своите клиенти при техните взаимоотношения с Банката. Стратегията на Частно банкиране включва изучаване на нуждите и специфичните потребности на първокласни клиенти и прилагане на индивидуално решение с цел добро представяне и устойчивост на техния бизнес и финансово състояние не само в условия на икономически растеж и благоденствие на пазарите, но също така и при неблагоприятни пазарни условия. Набляга се на персонално отношение към клиента и изграждане на устойчиво взаимно доверие. Наличието на персонален банкер гарантира пряка ангажираност на банката с позициите и вижданията на клиента по отношение на неговия бизнес и финансово състояние.

Работата на Частно банкиране доближава ЦКБ до отличителните характеристики на по-малките, много гъвкави и иновативни финансови компании. Банката обаче има предимство, изразяващо се в по-добрата ефективност на ресурса на голямата институция, както и лесен достъп до всички световни финансови пазари, което създава възможност за разнообразни продуктови решения на относително по-ниска цена.

Основни направления

 1. Растеж /защита/ на състоянието – структури за хедж и финансиращи решения за физически лица и фирми, осигуряващи ефективно управление на средства и защита срещу пазарни рискове според индивидуалния профил и потребности на клиента;
 2. Инвестиционни /трендови/ решения – ливъридж структури и финансови продукти за постигане на оптимална доходност според риска;
 3. Създаване /запазване/ на бъдещ стандарт – комбинация от структури и съставни финансови продукти за гарантиране на висок стандарт и резултати в бъдеще – финансови, пенсионни, застрахователни и решения за управление на имотно състояние;
 4. Риск мениджмънт и активен мониторинг на всички финансови операции и открити позиции на клиента;
 5. Преференциално обслужване по обичайни банкови операции.
 6. Опция за краткосрочно рефинансиране с възможност за постигане на финансов ливъридж (репо сделки).

Предимства за клиента:

 1. Преференциално /VIP/ обслужване;
 2. Персонален банкер, пряко ангажиран с взаимоотношенията между клиента и ЦКБ, и запазването на взаимноизгоден дълготраен бизнес интерес;
 3. Индивидуален подход в работата и разработването на разнообразни финансови решения, специално структурирани според конкретните потребности на клиента;
 4. Продуктови решения на относително ниска цена за широк спектър финансови активи и потребности на клиента;
 5. Професионално консултиране, активен мониторинг и риск мениджмънт на заетите позиции, финансово планиране;
 6. Ефективно използване на ресурсите на Банката /кадрови, информационни и комуникационни/ при избора и реализацията на собствени инвестиционни решения;
 7. Управление на оперативната и финансова ефективност чрез защита и контрол върху пазарни рискове, свързани със състоянието и бизнеса на клиента;
 8. Планиране и управление на бъдещи парични потоци;
 9. Възможност за финансов лост и мултиплициране на положителния ефект при успешни финансови решения.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam