Кредит Млекопроизводител

Предназначение

Продуктът „Млекопроизводител” е предназначен за физически и юридически лица - Земеделски производители, стопанисващи животновъдни обекти за отглеждане на говеда (крави) и биволи, и отговарящи на следните условия:

 • Фермата на кредитоискателя за отглеждане на говеда и биволи е регистрирана по реда на чл.51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
 • Фермата на Кредитоискателя е вписана в Публичния регистър на Министерството на земеделието и храните в първа или втора група
 • Кредитоискателят притежава индивидуална млечна квота за доставки и/или директни продажби, разпределена от Министъра на земеделието и храните
 • Кредитоискателят е с добра кредитна репутация
 • Кредитоискателят няма изискуеми публични задължения

Цел на кредита

Финансиране на оборотни средства за закупуването на фуражи, фуражни добавки, ветеринаромедицински продукти /ваксини, лекарствени средства/, препарати за хигиена и дезинфекция, разходи за ветеринарен контрол /надзор/, както и за закупуване на горива, минерални торове, препарати за растителна защита, горивно-смазочни материали, резервни части за селско-стопански машини, разходи за ремонт и поддръжка на машини и др. краткотрайни материални активи /работни облекла, санитарни облекла и др./.

Параметри

 • Размер на кредита – от 10 000 до 300 000 лева
 • Срок на погасяване
  - до 36 месеца за ферми, вписани в Публичния регистър на Министерството на земеделието и храните в първа група;
  - до 31.12.2009 г. за ферми, вписани в Публичния регистър на Министерството на земеделието и храните във втора група, с възможност за подновяване до 36 месеца /общ срок/ след преминаване на фермата в първа група;
 • Валута – лева и евро
 • Лихвени условия – по договаряне
 • Вид на кредита – овърдрафт
 • Обезпечение
  Всички допустими обезпечения съгласно Правилата за кредитна дейност на ЦКБ АД:
  - По преценка на Банката, освен предоставените материални обезпечения, е възможно да се изиска и застраховка „Финансов риск”.
  - При осигуряване на гаранция или поръчителство по кредита в полза на Банката от ДФ „Земеделие”, ЦКБ АД приема за обезпечение:
  - гаранция или поръчителство от ДФ „Земеделие” в размер до 75 % от главницата по кредита
 • Начин на погасяване на главницата – намаляващи лимити през последните 10 месеца от кредитния период
 • Лихвени плащания – ежемесечно
 • Такси и комисионни – съгласно тарифата за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД, с изключение на лихвата за просрочие, която е договорения размер плюс 10 пункта надбавка.

Застраховка на обезпечението

 • Учредените обезпечения се застраховат в полза на ЦКБ АД за всички, приети в търговския обмен, рискове. Застраховката е за сметка на кредитополучателя.
 • Застраховката „Финансов риск” е за сметка на кредитополучателя.

Необходими документи

Съгласно Правилата за кредитна дейност на Банката, като допълнително се представят:

 • Регистрационната карта на Земеделския производител, заверена от Областна дирекция „Земеделие и гори” за срок до 25 март на следващата година по реда на Наредба № 3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
 • Регистрационна карта на производител на краве мляко, издадена от Областна дирекция „Земеделие и гори” по реда на чл. 6 ал. 1 от Наредба №6/07.06.2005 г. за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко
 • Удостоверение за регистрация на фермата за отглеждане на говеда и биволи по чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 • Извлечение /рекапитулация/ от Дневника на производителя на краве мляко за предходната година и към последна дата.
 • Протокол със заключение от комисия на РВМС /Районна ветеринарно медицинска служба/ за установяване съответствие на фермата с изискванията за сграден фонд и оборудване и установени стойности на показателите на суровото краве мляко - ОБМ /общ брой на микроорганизми/ и ОБСК /общ брой соматични клетки/.
 • Удостоверение за разпределение на индивидуална млечна квота за доставки и/или директни продажби.
 • Договори за изкупуване на краве и/или биволско мляко с корпоративни клиенти на Банката /в случаите, когато кредита се предоставя на доставчик на тези клиенти/.
 • Договор за доставка на краве мляко с одобрен от МЗХ изкупвач на краве мляко.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam