Кредити за оборотни средства

Централна кооперативна банка осигурява оборотните средства, от които се нуждаете, като при определяне вида на кредита се вземат предвид Вашите потребности и движението на Вашите парични потоци.

Видове кредити за оборотни средства:

Стандартен кредит

Предоставя се, когато няма отклонения от общите кредитни изисквания и условия на Банката. Сумата по кредита се усвоява еднократно или на части в рамките на договорения срок и се погасява по предварително изготвен план.

Кредит Овърдрафт

Дава право на клиента на Банката да извършва плащания над разполагаемата наличност по разплащателната му сметка до определен лимит в рамките на договорен срок. Погасяването и ползването могат да се извършват многократно, без да се изисква пълното усвояване на договорения размер.

Условия по кредитите

Срок за издължаване

Максималният срок за ползване е 12 месеца.

Лихви

Лихвените проценти са плаващи и се определят в зависимост от риска на кредита, размера на кредита и вида на валутата.


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam