Кредит Европейска ферма

Предназначение

Кредит „Европейска ферма” е предназначен за физически и юридически лица - Земеделски производители, стопанисващи животновъдни обекти за отглеждане на говеда (крави) и биволи, и отговарящи на следните условия:

 • Фермата на кредитоискателя за отглеждане на говеда и биволи е регистрирана по реда на чл.51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
 • Фермата на Кредитоискателя е вписана в Публичния регистър на Министерството на земеделието и храните
 • Кредитоискателите, кандидатстващи за финансово подпомагане по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” имат сключен договор с ДФ “Земеделие” за отпускане на финансова помощ
 • Кредитоискателят притежава индивидуална млечна квота за доставки и/или директни продажби, разпределена от Министъра на земеделието и храните
 • Кредитоискателят има финансова история и осъществява стопанска дейност не по-малко от една финансова година
 • Кредитоискателят е с добра кредитна репутация
 • Кредитоискателят няма изискуеми публични задължения

Цел на кредита

Финансиране на инвестиционни проекти:

 • за привеждане на фермите за отглеждане на говеда и биволи /сграден фонд и оборудване/ в съответствие с изискванията на Европейските стандарти;
 • по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007 г. – 2013 г.);
 • други инвестиции за сгради, машини и съоръжения, транспортна техника и инфраструктура;
 • рефинансиране на инвестиционни кредити.

Параметри

 • Размер на кредита – от 10 000 до 500 000 лева /за одобрени проекти по мярка 121 ограничението в максималния размер не се прилага/
 • Срок на погасяване – 84 месеца
 • Валута – лева и евро
 • Лихвени условия – по договаряне
 • Вид на кредита – стандартен (с погасителен план)
 • Гратисен период – до 6 месеца след срока на усвояване
 • Обезпечения
  Всички допустими обезпечения съгласно Правилата за кредитна дейност на ЦКБ АД:
  - По преценка на Банката, освен предоставените материални обезпечения, е възможно да се изиска и застраховка „Финансов риск”.
  - При осигуряване на гаранция или поръчителство по кредита в полза на Банката от ДФ „Земеделие”, ЦКБ АД приема за обезпечение:
  - гаранция или поръчителство от ДФ „Земеделие” в размер до 75 % от главницата по кредита
 • Начин на погасяване на главницата – по индивидуален погасителен план
 • Лихвени плащания – ежемесечно
 • Такси и комисионни – съгласно тарифата за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД, с изключение на лихвата за просрочие, която е договорения размер плюс 10 пункта надбавка.

Застраховка на обезпечението

 • Учредените обезпечения се застраховат в полза на ЦКБ АД за всички, приети в търговския обмен, рискове. Застраховката е за сметка на кредитополучателя.
 • Застраховката „Финансов риск” е за сметка на кредитополучателя.

Необходими документи

Съгласно Правилата за кредитна дейност на Банката, като допълнително се представят:

 • Регистрационната карта на Земеделския производител, заверена от Областна дирекция „Земеделие и гори” за срок до 25 март на следващата година /по Наредба № 3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители/
 • Регистрационна карта на производител на краве мляко, издадена от Областна дирекция „Земеделие и гори” по реда на чл. 6 ал. 1 от Наредба №6/07.06.2005 г. за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко
 • Удостоверение за регистрация на фермата по чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 • Извлечение /рекапитулация/ от Дневника на производителя на краве мляко за предходната година и към последна дата.
 • Протокол със заключение от комисия на РВМС /Районна ветеринарно медицинска служба/ за установяване съответствие на фермата с изискванията за сграден фонд и оборудване и установени стойности на показателите на суровото краве мляко - ОБМ и ОБСК.
 • Удостоверение за разпределение на индивидуална млечна квота за доставки и/или директни продажби.
 • Договори за изкупуване на краве мляко с корпоративни клиенти на Банката /в случаите, когато кредита се предоставя на доставчик на тези клиенти/
 • Договор за доставка на краве мляко с одобрен от МЗХ изкупвач на краве мляко /www.mzh.government.bg; Пазар на мляко; Регистър на одобрените изкупвачи на краве мляко/.
 • В случаите на финансиране на инвестиционен проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” се предоставят:
  - Договор за отпускане на финансова помощ с ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция;
  - Таблица за допустимите инвестиции /неразделна част от проекта/;
  - Договори за доставка/ услуга по елементи на допустимите инвестиции. В случай, че представените договори за доставка/ услуга са предварителни, Банката изисква и окончателните договори.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam