Кредит Земеделска техника

Предназначение

Продуктът „Земеделска техника” е предназначен за физически и юридически лица - Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба №3/29.01.1999г., отговарящи на следните условия:

 • Кредитоискателят има сключен договор с ДФ “Земеделие” за отпускане на финансова помощ или е депозирал в Разплащателната агенция Заявление за подпомагане по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”.
 • Кредитоискателят има финансова история и осъществява стопанска дейност не по-малко от една финансова година.
 • Кредитоискателят е с добра кредитна репутация, няма кредити, класифицирани в група различна от „редовни експозиции”.
 • Кредитоискателят няма изискуеми публични задължения.
 • Кредитоискателят реализира положителен финансов резултат.

Цел на кредита

Финансиране на инвестиционни проекти за земеделска техника по Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.)

Параметри

 • Размер на кредита – до 1 000 000 лева
 • Собствено участие
  - не по-малко от 10 % от стойността на проекта (без ДДС);
  - Банката може да финансира до 100 % от стойността на проекта /без ДДС/ при предоставяне на допълнително обезпечение по кредита.
 • Срок на погасяване – до 60 месеца
 • Валута – лева, евро и долара
 • Лихвени условия – по договаряне
 • Срок на усвояване – до 6 месеца
 • Вид на кредита – стандартен (с погасителен план)
 • Начин на погасяване на главницата
  - по индивидуален погасителен план
 • Лихвени плащания – ежемесечно
 • Гратисен период – до 3 месеца след усвояване на кредита
 • Обезпечение
  - Първи по ред особен залог върху закупената с кредита земеделска техника. Банката прилага коефициент на редукция стойността на земеделската техника до 0,80;
 • Такси и комисионни – съгласно тарифата за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД

Необходими документи

Съгласно Правилата за кредитна дейност на Банката, като допулнително се представят:

 • Договор за отпускане на финансова помощ с ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. В случай на финансиране преди одобрението на проекта, кредитоискателят представя заверено копие от Заявление за подпомагане по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” с попълнен от Разплащателната агенция Идентификационен номер на проекта и ЦКБ АД е посочена като обслужваща банка в заявлението /раздел IV “Описание на кандидата” от Заявление за подпомагане/;
 • Таблица за допустимите инвестиции /неразделна част от проекта/;
 • Договори за доставка на земеделска техника с поставен на всички страници идентификационен номер на проекта.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam