Кредит Земеделски производител

Предназначение

Продуктът е предназначен за Земеделски производители (регистрирани по реда на Наредба №3/29.01.1999г.), идентифицирали използваните обработваеми площи в Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ и са подали общо заявление за плащания на площ 2008.

Цел на кредита

Финансиране на селскостопанската дейност на регистрирани земеделски производители срещу субсидия за обработваема /орна/ земя по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и схема Национални доплащания /НД/.

Параметри

 • Размер на кредита – до 90% от очакваните субсидии за обработваема земя по Схемата за единно плащане на площ и схемата за национални доплащания /НД/
 • Срок на погасяване – до 12 месеца
 • Валута – лева
 • Лихвени условия – по договаряне
 • Вид на кредита – овърдрафт или стандартен
 • Обезпечение – първи по ред особен залог върху вземане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и схемата за национални доплащания /НД/, както и поръчителство на две или повече физически лица, едното от които е собственик във фирмата - кредитоискател
 • Начин на погасяване на главницата
  Еднократно в края на 12 месечния период. С превеждане на субсидията, кредитът се погасява изцяло, независимо от крайния срок.
 • Лихвени плащания – ежемесечно
 • Такси и комисионни
  - такса управление – 1% годишно;
  - такса за предсрочно погасяване не се дължи в случаите, когато източникът на средства е получената субсидия по СЕПП и схемата за национални доплащания;
  - останали такси – съгласно тарифата за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД

Необходими документи

Съгласно Правилата за кредитна дейност на ЦКБ АД, Приложение № 3 се представят:

 • Документи, удостоверяващи правния статут на кредитоискателя и третите задължени лица;
 • Документи по финансово състояние:
  - заверена данъчна декларация за последния годишен период;
 • Други документи и разрешителни, необходими за осъществяване на дейността:
  - общо заявление за плащане на площ 2008, заверено с печат на Областната разплащателна агенция, попълнен уникален регистрационен и уникален идентификационен номер;
  - удостоверение от ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, съдържащо информация за: индивидуализация на кандидата; уникалния регистрационен номер на кандидата; IBAN на сметката, посочена от кандидата; общ размер на очакваното подпомагане; наложени санкции за 2007 г.
  - документи, удостоверяващи собственост и/или ползване под наем или аренда на декларираните земеделски площи /за договорите за наем за срок над 2 години и договорите за аренда се изисква нотариална заверка и вписване в Служба по вписванията към съответния районен съд/- документите не се изискват за кредитоискатели, които са издължили кредит по Правилата за работа по продукт за земеделски стопани, или за предходната година са получили субсидия за всички заявени площи.
  - заверена регистрационна карта от Областна дирекция „Земеделие и гори”.
 • Декларации и справки по образец на ЦКБ АД, вкл. декларация за гражданско и имуществено състояние и за взаимоотношения с кредитни институции за двамата поръчители /по образец на банката/.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam