ЦКБ АД уведомява своите клиенти за замяна на индекса СОФИБОР при формирането на лихвени процеенти по кредити

20/06/2018

 

ЦКБ АД уведомява своите клиенти за замяна на индекса СОФИБОР при формирането на лихвени процеенти по кредити

Индексът СОФИБОР, въведен като референтен, по договорите за кредит, с изключение на кредити по Закона за потребителски кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти за потребители, ще бъде заменен от Референтен лихвен процент по кредити за корпоративни клиенти (РЛПККК), определян по Методика.


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Към настоящия момент „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД е ползвател на индекса СОФИБОР за целите на определяне на дължимите суми (лихвени плащания) по някои договори за кредит.

Съгласно решение на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ), считано от 01.07.2018г., се преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляване  и публикуване на справочните индекси СОФИБИД и СОФИБОР.

 

Във връзка с това „ЦКБ“ АД уведомява своите клиенти, че на основание чл.58, ал.5 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), спрямо договорите за кредит, лихвените плащания, по които, се определят на базата на индекса СОФИБОР, считано от 01.07.2018г., Банката ще приведе в сила План за действия при съществена промяна или прекратяване изготвянето на използваните от „ЦКБ“ АД бенчмарк индекси, изготвен съгласно чл. 28, пар.2 от Регламент (ЕС) 2016/2011, с който можете да се запознаете тук.

Индексът СОФИБОР, въведен като референтен, по договорите за кредит, с изключение на кредити по Закона за потребителски кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти за потребители, ще бъде заменен от Референтен лихвен процент по кредити за корпоративни клиенти (РЛПККК), определян по Методика с която можете да се запознаете тук.

По отношение на потребителските кредити, чиито лихвени проценти се определят, като сбор от индекса СОФИБОР и фиксирана надбавка, индексът ще бъде заменен с основен лихвен процент (ОЛП) за съответния период, обявяван от БНБ, съгласно чл. 35 от Закона за БНБ. Съответно, в Методиките за определяне на референтен лихвен процент по потребителски кредити, в чиято формула за изчисление участва индексът СОФИБОР, последният ще бъде заменен с лихвен процент по депозити „Нов бизнес“ с договорен матуритет от 3 до 6 месеца на сектор „Домакинства“, публикуван от БНБ, с които можете да се запознаете тук: БЛП по Потребителкси кредити, АРЛП по Потребителски кредити.

Банката уверява своите клиенти, че са предприети нужните технически и организационни мерки за изпълнение на изискванията на чл. 58, ал.6 от ЗКИ, съгласно който, към момента на прилагането на Плана, новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam