Съобщение за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на Инвестор.БГ АД

28/11/2017

 

На 27.11.2017 г. първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Инвестор.бг” АД, проведено съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 10.07.2017 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 3 188 242 лв. на 4 782 363 лв., чрез издаване на нови 1 594 121 бр. нови акции и въз основа на проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 1073-Е от 26.07.2017 г., приключи успешно.

Общ брой записани и заплатени акции: 1 594 120 бр. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 12.95 лв., при предвиден минимален размер от 797 061 бр. акции при който увеличението ще се счита за успешно. Сума, получена от записаните акции в набирателната сметка: 20 643 854 лева. Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, платени до момента – 7 647 лв., в това число и такса към КФН. Затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите не са възниквали, като срокът на подписката бе удължен на основание чл. 84, ал.1 от ЗППЦК.

 

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam