Съобщение за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на Сила Холдинг АД

16/11/2017

 

На 13.11.2017 г. първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Сила Холдинг” АД, проведено, на основание чл. 10, ал. 6 от Устава на Дружеството и съгласно решение на Съвета на директорите от 29.05.2017г. за увеличаване на капитала на дружеството от 20 000 000 лв. на 38 000 000 лв., чрез издаване на нови 18 000 000 акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2 лв. всяка, и въз основа на Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1144 – Е от 23.08.2017г., приключи успешно.

Общ брой записани и заплатени акции: 16 852 997 бр. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2 лв., при предвиден минимален размер от 9 000 000 бр. акции при който увеличението ще се счита за успешно.  Сума, получена от записаните акции в набирателната сметка: 33 705 994 лева. Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, платени до момента – 8 272,97 лв., в това число и такса към КФН. Затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите не са възниквали.

 

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam