ЦКБ Гарант в Топ 3 в категория „Фондове в облигации“ на първата годишна класация за най-успешните договорни фондове в България на Investor.bg

23/11/2016

 

Класацията за най-успешните договорни фондове в България беше представена в рамките на петото издание на Investor Finance Forum, като за нея бяха използвани данни за 109 договорни фонда, управлявани от 24 дружества.

Договорен фонд „ЦКБ Гарант“ на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД се класира в Топ 3 в категорията „Фондове в облигации“ с 8000 точки. Негов конкурент беше „Елана Фонд Свободни пари“ на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“, а победител в категорията е „ОББ Платинум облигации“ на УД "ОББ Асет Мениджмънт" АДсъбирайки 9,875 точки в крайното класиране.  

Годишната класация на договорните фондове в България е изготвена за договорни фондове, управлявани от дружества, които са членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Класацията се изготвя според пет основни критерия.

Изборът им е предопределен от желанието на Investor.bg да достигне до продуктите на пазара в страната, които не само са се представили най-добре през последните месеци, но и са отчели сравнително добри резултати през последните 3 календарни години (минимален препоръчителен инвестиционен хоризонт за по-нискорисковите продукти).

Критериите са следните:

Доходност от началото на годината (към 31.10.2016). Изборът на дата се предопределя от желанието да се използва представянето на договорните фондове към последния приключил календарен месец преди ежегодната. Изчислява се като НСА/дял към 31.10.2016 г. се раздели на НСА/дял към 31.12.2015 г. (съответно последен работен ден на предходната година) по данни на БАУД.

Стандартно отклонение за последната една година (към 31.10.2016), изчислено по методологията на БАУД. Стандартното отклонение е измерител на нивото риск. Отразява колебанието в нетната стойност на активите на един дял, респ. на доходността на един фонд за период от 1 година.  Πo-виcoĸoтo cтaндapтнo oтĸлoнeниe пoĸaзвa пo-pиcĸoвo yпpaвлeниe нa фoндa.

Анюализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2015) – изчислява се на база стойностите на НСА/дял към 31.12.2015 г. (съответно последен работен ден на предходната година) и НСА/дял към 31.12.2012 г. (съответно последен работен ден на предходната година). Анюализирането представлява превръщане на стойност, изчислена за период, по-голям от 1 г., в годишна стойност.

Коефициент на Шарп (към 31.12.2015), на база анюализирана доходност през последните 3 календарни години. За безрискова норма на възвръщаемост за периода се използва средната стойност на индекса EONIA (ефективен лихвен процент по овърнайт депозити в евро). Индексът се изчислява и обявява ежедневно от Европейската централна банка и стойностите му се публикуват в интернет. Коефициентът на Шарп измepвa нивoтo нa възвpъщaeмocт нa вcяĸa дoпълнитeлнa eдиницa пoeт pиcĸ. Πo-виcoĸитe cтoйнocти нa пoĸaзaтeля пoĸaзвaт, чe дoxoднocттa e пocтигнaтa пpи пo-ниcĸи нивa нa pиcĸ.

Такса управление на ДФ към 31.10.2016 г. - използвани са публични данни от Проспекти на ДФ и/или предоставени данни от участниците в класацията.

Теглата на критериите са определени по същественост. Такса управление е избрана с цел да се покаже колко конкурентен е даден продукт на пазара. Теглото на такса управление в крайното класиране е 10%.

Останалите четири критерия са оценени с еднакви тегла – 22,5%, за да се отрази както представянето от началото на годината, така и резултатите им през последните 3 календарни години. Така общият сбор на всички тегла е 100%.

Поради заложените критерии във финалното класиране участват договорните фондове, създадени преди 31.12.2012 г., 80 фонда, които са разделени съгласно рисковия им профил в 7 категории: Фондове на паричните пазари – 3 бр.,Фондове в облигации – 12 бр., Смесени-консервативни фондове – 5 бр., Смесени-балансирани фондове – 20 бр., Фондове в акции – България – 18 бр., Фондове в акции – Развиващи се пазари – 10 бр., Фондове в акции – Глобални – 12 бр. Разделението е на база критериите на БАУД, по данни на БАУД и участниците в класацията.

 

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на всеки от фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, са достъпни на интернет страницата на дружеството - www.ccbam.bg.

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam