До всички клиенти на ЦКБ АД

27/06/2016

 

Във връзка с разпоредбите на раздел IIIа „Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане” от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ на Република България, „Централна кооперативна банка” АД уведомява всички свои настоящи и бъдещи клиенти да използват възможността, в случай, че вече не са го направили, да подадат пред банката във възможно най-кратък срок декларация по образец, която съгласно закона следва да съдържа:

За клиенти-физически лица:

а) име;

б) адрес по местоживеене;

в) дата и място на раждане;

г) всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;

д) данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;

е) всяко гражданство, което лицето притежава;

ж) задължение за уведомяване при промяна в обстоятелствата;

з) отговорност при деклариране на неверни данни;

и) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на автоматичен обмен на финансова информация;

к) дата и подпис на лицето;

За клиенти-образувания:

а) наименование;

б) адрес;

в) данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;

г) всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;

д) определяне дали образуванието не е определено американско лице;

е) определяне дали образуванието е финансова институция и нейния статут;

ж) определяне дали образуванието е регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа, или е свързано образувание с такова образувание;

з) определяне дали образуванието е държавно образувание, международна организация или централна банка;

и) определяне дали образуванието е активно или пасивно нефинансово образувание;

к) когато образуванието е пасивно нефинансово образувание, името, адреса, дата и място на раждане и данъчния номер на всяко контролиращо лице, както и неговите функции;

л) задължение за уведомяване при промяна в обстоятелствата;

м) отговорност при деклариране на неверни данни;

н) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на автоматичен обмен на финансова информация;

о) данни за лицето, подписващо декларацията от името на образуванието;

п) дата и подпис.

Съгласно чл. 142ш, ал.ал. 1 и 2 от ДОПК банката не открива нова сметка на лице, което откаже да предостави декларация и/или документални доказателства и това води до невъзможност предоставящата информация финансова институция да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация съгласно този раздел, съответно, банката може да закрие сметка, ако титулярят на сметката откаже да предостави декларация или документални доказателства и това води до невъзможност предоставящата информация финансова институция да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация съгласно този кодекс.

В случаите на представителство на клиент по пълномощие декларацията следва да бъде подписана от клиента-физическо лице, съответно от законния представител /законните представители в случаите на колективно представителство/ на клиента-образувание, като е необходимо подписите на деклараторите да бъдат нотариално удостоверени.

Употребените в настоящото понятия следва да бъдат тълкувани в съответствие с ДОПК.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam