До отговарящите на изискванията на раздел IIIа от ДОПК „Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане”

27/06/2016

 

На основание чл. 142ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, GIIN (Global Intermediary Identification Number) DZXMV9.00000.LE.100, представлявано от изпълнителните директори Георги Димитров Константинов, Георги Косев Костов, Сава Маринов Стойнов и прокуриста Тихомир Ангелов Атанасов, вписано във водения от Комисията за защита на личните данни на Република България регистър на администраторите на лични данни под номер 130, уведомява отговарящите на изискванията, посочени в раздел IIIа от ДОПК /„Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане”/, свои клиенти-физически лица и физически лица, които контролират клиенти-образувания /юридически лица/, за извършването на автоматизирано обработване на техните лични данни с цел изпълнението на нормативно установените от ДОПК задължения на „Централна кооперативна банка” АД за обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане в частта, касаеща Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA от 5.12.2014г. /Обн. - ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г., в сила от 30.06.2015 г./. Източник на обработваните данни са документите/информацията, предоставени на банката от страна на нейните клиенти при възникването на правоотношенията между страните и по време на тяхното съществуване.

Съгласно закона, личните данни на всяко физическо лице, попадащо в категорията на адресатите на настоящото, могат и следва да бъдат разкрити от „Централна кооперативна банка” АД на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на Република България, а от последния – на всяка участваща, по смисъла на ДОПК, юрисдикция, на която лицето се явява местно за данъчни цели. Всяко физическо лице, за което се обработва информация по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, има право на достъп, заличаване, коригиране или блокиране на отнасящите се за него лични данни, както и да поиска от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да бъдат уведомени участващите юрисдикции, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. „Централна кооперативна банка” АД осигурява на всяко физическо лице възможност да направи съответна справка в офисите на банката, в които са открити и се водят неговите, респективно на контролираното от него образувание, сметки.

„Централна кооперативна банка” АД кани всички свои клиенти-физически лица да използват възможността, в случай, че вече не са го направили, да подадат пред банката във възможно най-кратък срок декларация по образец, която съгласно закона следва да съдържа:

а) име;

б) адрес по местоживеене;

в) дата и място на раждане;

г) всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;

д) данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;

е) всяко гражданство, което лицето притежава;

ж) задължение за уведомяване при промяна в обстоятелствата;

з) отговорност при деклариране на неверни данни;

и) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на автоматичен обмен на финансова информация;

к) дата и подпис на лицето;

„Централна кооперативна банка” АД кани всички свои клиенти-образувания да използват възможността, в случай, че вече не са го направили,  да подадат пред банката във възможно най-кратък срок декларация по образец, която съгласно закона следва да съдържа:

а) наименование;

б) адрес;

в) данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;

г) всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;

д) определяне дали образуванието не е определено американско лице;

е) определяне дали образуванието е финансова институция и нейния статут;

ж) определяне дали образуванието е регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа, или е свързано образувание с такова образувание;

з) определяне дали образуванието е държавно образувание, международна организация или централна банка;

и) определяне дали образуванието е активно или пасивно нефинансово образувание;

к) когато образуванието е пасивно нефинансово образувание, името, адреса, дата и място на раждане и данъчния номер на всяко контролиращо лице, както и неговите функции;

л) задължение за уведомяване при промяна в обстоятелствата;

м) отговорност при деклариране на неверни данни;

н) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на автоматичен обмен на финансова информация;

о) данни за лицето, подписващо декларацията от името на образуванието;

п) дата и подпис.

Съгласно чл. 142ш, ал.ал. 1 и 2 от ДОПК банката не открива нова сметка на лице, което откаже да предостави декларация и/или документални доказателства и това води до невъзможност предоставящата информация финансова институция да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация съгласно този раздел, съответно, банката може да закрие сметка, ако титулярят на сметката откаже да предостави декларация или документални доказателства и това води до невъзможност предоставящата информация финансова институция да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация съгласно този кодекс.

Употребените в настоящото понятия следва да бъдат тълкувани в съответствие с ДОПК, респективно, Закона за защита на личните данни.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam