Информационен бюлетин за вложителите по чл.57, ал.3 от Закон за кредитните институции

18/09/2015

 

 

Информационен бюлетин за вложителите по чл.57, ал.3 от Закон за кредитните институции

 

 

Основна информация относно защитата на влоговете

 

Влоговете в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150

са защитени от:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

 

Гарантиран размер:

196 000 лв. на един вложител в една банка

 

Ако притежавате повече влогове в една банка:

Всички Ваши влогове в същата банка се „сумират“ и за общата сума се прилага гарантираният размер – 196 000 лв. (виж забележка 1 по-долу)

 

Ако притежавате съвместен влог заедно с друго лице (лица):

Гарантираният размер –196 000 лв., се прилага за всеки отделен вложител (виж забележка 2 по-долу)

 

Срок за изплащане на гарантирани суми в случай нанеплатежоспособност на банката:

7 (седем) работни дни (виж забележка 3 по-долу)

 

Парична единица, използвана при изплащане на гарантирани суми:

Гарантираните суми по влоговете се изплащат в български левове.

 

За контакт:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

Адрес: 1606 София, ул. Владайска № 27

Тел: + 359 2 953 1217; +359 2 953 1318; факс: +359 2 952 1100;

e-mail: contact@dif.bg URL: http://dif.bg

За повече информация: www.dif.bg

 

Забележки:

[1] Ако даден влог е неналичен, тъй като банка не е в състояние да посрещне финансовите си задължения, ФГВБ изплаща влоговете на вложителите. Максималният размер, който може да бъде изплатен, е 196 000 лв. на банка. Това означава, че всички влогове в една банка се сумират, за да се определи размерът на гаранцията. Например, ако един вложител има спестовна сметка, по която има 180 000 лв., и разплащателна сметка, по която има 40 000 лв., на този вложител ще бъдат изплатени само 196 000 лв.

[2] При съвместни влогове ограничението от 196 000 лв., важи за всеки вложител поотделно. Повече информация можете да получите на уебсайта на ФГВБ: www.dif.bg.

[3]Изплащане на гарантирани суми

Задължената схема за гарантиране на влоговете е:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

1606 София, ул. Владайска № 27,

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ПО СТ. 57, Ч. 3 ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУЦИЯХ

 

 

Основная информация относительно защиты вкладов

 

Вклады в АО „ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК“, ЕИК 831447150

защищены:

Фондом гарантирования вкладов в банках (ФГВБ)

 

 

Гарантированный размер:

196 000 лв. для одного вкладчика в одном банке

 

Если имеет больше вкладов в одном банке:

Все Ваши вклады в этом же банке „суммируются“ и к общей сумме применяется гарантированный размер – 196 000 лв. (см. примечание 1 ниже)

 

 

Если имеете совместный вклад вместе с другим лицом (лицами):

Гарантированный размер –196 000 лв., применяется к каждому отдельному вкладчику (см. примечание 2 ниже)

 

Срок выплаты гарантированных сумм в случае неплатежеспособности банка:

7 (семь) рабочих дней (см. примечание 3 ниже)

 

Денежная единица, использованная при выплате гарантированных сумм:

Гарантированные суммы по вкладам выплачиваются в болгарских левах.

 

Для контакта:

Фонд гарантирования вкладов в банках (ФГВБ)

Адрес: 1606 София, ул. Владайска № 27

Тел: + 359 2 953 1217; +359 2 953 1318; факс: +359 2 952 1100;

e-mail: contact@dif.bg URL: http://dif.bg

Для получения более подробной информации: www.dif.bg

 

Примечания:

[1] Если данный вклад является неналичным, так как банк не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства, ФГВБ выплачивает вклады вкладчикам. Максимальный размер, который может быть выплачен, составляет 196 000 лв. за банк. Это значит, что все вклады в одном банке суммируются для определения размера гарантии. Например, если один вкладчик имеет сберегательный счет, по которому наличны 180 000 лв., и расчетный счет, по которому наличны 40 000 лв., этому вкладчику будут выплачены только 196 000 лв.

[2] При совместных вкладах ограничение в 196 000 лв. распространяется на каждого вкладчика отдельно. Более подробную информацию можете получить на веб-сайте ФГВБ: www.dif.bg.

[3]Выплата гарантированных сумм

Обязательная схема гарантирования вкладов:

Фонд гарантирования вкладов в банках (ФГВБ)

1606 София, ул. Владайска № 27,

 

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam