Основна информация относно защитата на влоговете

14/09/2015

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕПО ЧЛ. 57, АЛ.3 ОТ ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

Основна информация относно защитата на влоговете

 

Влоговете в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150    

са защитени от:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

Гарантиран размер:

196 000 лв. на един вложител в една банка

Ако притежавате повече влогове в една банка:

Всички Ваши влогове в същата банка се „сумират“ и за общата сума се прилага гарантираният размер – 196 000 лв. (виж забележка 1 по-долу)

Ако притежавате съвместен влог заедно с друго лице (лица):

Гарантираният размер – 196 000 лв., се прилага за всеки отделен вложител (виж забележка 2 по-долу)

Срок за изплащане на гарантирани суми в случай на неплатежоспособност на банката:

7 (седем) работни дни (виж забележка 3 по-долу)

Парична единица, използвана при изплащане на гарантирани суми:

Гарантираните суми по влоговете се изплащат в български левове.

За контакт:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

Адрес: 1606 София, ул. Владайска № 27

Тел: + 359 2 953 1217; +359 2 953 1318; факс: +359 2 952 1100;

e-mail: contact@dif.bg URL: http://dif.bg

За повече информация: www.dif.bg

Забележки:

[1] Ако даден влог е неналичен, тъй като банка не е в състояние да посрещне финансовите си задължения, ФГВБ изплаща влоговете на вложителите. Максималният размер, който може да бъде изплатен, е 196 000 лв. на банка. Това означава, че всички влогове в една банка се сумират, за да се определи размерът на гаранцията. Например, ако един вложител има спестовна сметка, по която има 180 000 лв., и разплащателна сметка, по която има 40 000 лв., на този вложител ще бъдат изплатени само 196 000 лв.

[2] При съвместни влогове ограничението от 196 000 лв., важи за всеки вложител поотделно. Повече информация можете да получите на уебсайта на ФГВБ: www.dif.bg.

[3]Изплащане на гарантирани суми

Задължената схема за гарантиране на влоговете е:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

1606 София, ул. Владайска № 27,

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam