Лимити и тарифа за карти Bcard

Лимити за транзакции с карти Bcard

 

Транзакции в България

Транзакции на ПОС терминал

Теглене на пари в брой от АТМ

Общо

Макс. на транзакция

3000 лева

2000 лева

 

24 часов лимит

4000 лева

4000 лева

4000 лева

7 дневен лимит

6000 лева

4000 лева

6000 лева

Брой транзакции за 24 часа

30

Брой транзакции за 7 дни

50

Макс. брой на въвеждане на ПИН

3

 

Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard

 1. Издаване  на  дебитна  карта,  допълнителна  карта  или подновяване поради изтекъл срок на валидностбезплатно 
 2. Издаване  или  подновяване  на  повече  от  една  карта  на един картодържател 5 лв.
 3. Подновяване   поради   забравен   ПИН-код,   загубване, открадване,  повреда  и  др.  по  време  на  срока  на  валидност 5 лв.
 4. Минимален неснижаем остатък по разплащателна сметка 2 лв.
 5.Теглене на пари в брой от АТМ на ЦКБ 0.20 лв.
 6.Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка 1 лв.
 7.Теглене на пари в брой от ПОС терминал на ЦКБ 0.2% от сумата, мин. 3 лв.
 8.Теглене на пари в брой от ПОС терминал на друга банка 4 лв. плюс 1% от сумата
 9.Теглене чрез ПОС терминал при търговец след плащане на стоки и услуги при същия търговец 0.30 лв.
 10. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал безплатно
 11. Плащане на периодични сметки чрез АТМ безплатно
 12. Плащане на периодични сметки по интернет безплатно
 13. Парични преводи с картата от АТМ и в Интернет 0.20 лв.
 14. Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ  0.20 лв.
 15. Справка  за  наличност  през  системата ePay.bg 0.20 лв.
 16. Справка  за  наличност и  последни 5 транзакции през Mobb 0.03 лв.
 17. Генериране  на  нов ПИН - код 2 лв.
 18. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател безплатно
 19. Промяна на дневните и седмични лимити по картата 1 лв.
 20. Такса за блокиране/деблокиране на картата 3 лв.
 21. Получаване  на  издадена  карта  в  клон,  различен  от клона издател 10 лв.
 22. Промяна на блокираната сума от картовата сметка за ползване само чрез банковата карта 1 лв.
 23. Лихвен процент по персонална картова сметка: Съгласно Приложение No1 към Тарифата
 24. Извлечения по персонална картова сметка Съгласно Раздел I, чл.2, т.10
 25. Абонамент за извлечения от всички банкови сметки на клиента по Интернет /на периоди/ безплатно
 26. Извлечения по банков превод, извършен чрез системата за телефонни плащания “еPay Voice” при поискване в ЦКБ безплатно
 

27. Такси за изпращане на потвърждение за извършен

превод /вносна бележка/ през системата ePay.bg

а) потвърждение с писмо на адреса на картодържателя                    

б) потвърждение по факс на адреса на картодържателя

в) потвърждение с писмо на адреса на получателя

г) потвърждение по факс на адреса на получателя

д) потвърждение по телекс на адреса на получателя
 

 

 

3 лв.

5 лв.

3 лв.

5 лв.

10 лв.
 28. Такса за ръчно освобождаване на блокирана сума по картова разплащателна сметка 7 лв.
 29. Неоснователно оспорване на транзакция 10 лв.
 30. Такса за деактивиране на дебитна карта,издадена по сметка, която се прехвърля 8.00 лв.
 31. За всички други операции, свързани с издаване и използване на местна дебитна карта BcardПрилагат се съответните такси, съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД и приложенията към нея
 

Забележка:

При сключване на договор с работодател за получаване на заплатите по картова сметка, за повече от 20 картодържатели, ЦКБ АД може да договаря и други условия по издаване и обслужване.
 
 
 

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam