Предимства

Услугата предоставя възможност, юридическите лица да имат достъп до средствата по сметките си във всеки клон/офис на банката.

Удобство

Регистрацията за услугата е еднократна, на основание попълнен формуляр от представляващия/ите фирмата или нотариално упълномощено лице.

Ограничения

За ползване на услугата, клиента трябва да има издаден квалифициран електронен подпис /КЕП/.
Регистрацията се извършва в клона/офиса, където е открита сметка